春天的爱

小学生作文:春天的爱
作文字数:951
作者:许轲
 • chūn
 • qiū
 • lái
 •  
 • shì
 • jiān
 • wàn
 • yǎn
 • yǎn
 • shēng
 •  
 • 春去秋来,世间万物衍衍生息。
 •  
 • shí
 • jiān
 • cōng
 • cōng
 • ér
 • guò
 •  
 • zhuǎn
 • shùn
 • shì
 •  
 • máng
 • máng
 • rán
 • 时间匆匆而过,转瞬即逝,茫茫然
 •  
 • jīng
 • zài
 • měng
 • měng
 • dǒng
 • dǒng
 • zhōng
 • jìng
 • zhī
 • jiào
 • zhōng
 • ,我已经在懵懵懂懂中竟不知不觉中
 • zǒu
 • guò
 • le
 • chūn
 • qiū
 •  
 • jīng
 • suì
 • le
 •  
 • yòu
 • shì
 • xīn
 • 走过了个春秋,我已经岁了。又是新
 • de
 • nián
 •  
 • quán
 • xīn
 • de
 • xiàng
 •  
 • quán
 • xīn
 • de
 • nián
 •  
 • 的一年,全新的气象,全新的一年。
 •  
 • shuō
 • dào
 • xīn
 • nián
 •  
 • rán
 • huì
 • ràng
 • rén
 • xiǎng
 • dào
 • chūn
 • tiān
 • 说到新年,也必然会让人想到春天
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • shì
 • ?g
 • kāi
 • de
 • jiē
 •  
 • jiù
 • hǎo
 • xiàng
 • cuī
 • zhe
 • 春天是花开的季节,就好像催促着
 • men
 • cóng
 • tóu
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • zhòng
 • xīn
 • zài
 • lái
 • guò
 • yàng
 •  
 • ràng
 • 我们从头开始,重新再来过一样,让
 • men
 • dài
 • de
 • yíng
 • jiē
 • xīn
 • de
 • nián
 •  
 • 我们迫不及待的去迎接新的一年。以
 • qián
 • de
 • zhǒng
 • zhǒng
 • jīng
 • shí
 • zài
 • ràng
 • rén
 • nán
 • wàng
 • huái
 •  
 • dàn
 • 前的种种经历实在让人难以忘怀,但
 • néng
 • yīn
 • wéi
 • céng
 • jīng
 • de
 • shī
 • bài
 • huò
 • zhě
 • chéng
 • 也不能因为曾经的失败和打击或者成
 • gōng
 • xiān
 • ?g
 • ér
 • yīn
 • duò
 • luò
 • ba
 •  
 • men
 • yào
 • xué
 • huì
 • 功和鲜花而因此堕落吧。我们要学会
 • wàng
 • guò
 •  
 • xué
 • huì
 • hǎo
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • fán
 • nǎo
 • 忘记过去,学会把不好的事情,烦恼
 •  
 • yōu
 • chóu
 • quán
 • dōu
 • pāo
 • zhū
 • nǎo
 • hòu
 • ba
 •  
 • yíng
 • jiē
 • shī
 • ,忧愁全都抛诸脑后吧。迎接如诗如
 • huà
 • de
 • chūn
 • tiān
 •  
 • ràng
 • men
 • gěi
 • zhòng
 • tóu
 • lái
 • 画的春天,让我们给自己一次重头来
 • guò
 • de
 • huì
 • ba
 •  
 • 过的机会吧!
 •  
 • rán
 • chūn
 • tiān
 • shì
 • nián
 • shǐ
 • de
 •  
 • zhēng
 • zhào
 •  
 •  
 • 固然春天是一年伊始的“征兆”,
 • zhèng
 • suǒ
 • wèi
 •  
 • nián
 • zhī
 • shǐ
 • chūn
 •  
 •  
 • suǒ
 • 正所谓“一年之季始于春”,所以我
 • yīn
 • gèng
 • duì
 • shī
 • huà
 • de
 • chūn
 • tiān
 • qíng
 • yǒu
 • zhōng
 • 也因此更对如诗如画的春天情有独钟
 • ā
 •  
 • 啊。
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • bié
 • shì
 •  
 • rén
 • jiān
 • yuè
 • fāng
 • fēi
 • jìn
 •  
 • 春天,特别是“人间四月芳菲尽”
 • zhōng
 • de
 • yuè
 • gèng
 • shì
 • lìng
 • rén
 • shén
 • wǎng
 •  
 • yuè
 •  
 • màn
 • shān
 • 中的四月更是另人神往,四月,漫山
 • biàn
 • de
 • xiān
 • ?g
 • dōu
 • yǒng
 • gǎn
 • de
 •  
 • lǎn
 • yáng
 • yáng
 • de
 • tái
 • 遍野的鲜花都勇敢的、懒洋洋的抬起
 • le
 • tóu
 •  
 • suī
 • méi
 • yǒu
 • xià
 • kāi
 • de
 • me
 • càn
 • làn
 • duō
 • 了头,虽没有夏季开的那么灿烂多姿
 •  
 • dàn
 • què
 • shí
 • shì
 • nián
 • zhōng
 • nán
 • jiàn
 • de
 • wàn
 • ,但确实是一年中难得一见的万物复
 • de
 • xīn
 • xiàng
 • ā
 •  
 • 苏的新气象啊!
 •  
 • chūn
 • rùn
 • yóu
 • gāo
 • bān
 •  
 • zhèng
 • yīn
 • wéi
 • chūn
 • tiān
 • 春雨润如油膏一般,也正因为春天
 • mián
 • mián
 • duàn
 • de
 • chán
 • mián
 • xiǎo
 • duàn
 • de
 • rùn
 • wàn
 • 绵绵不断的缠绵小雨不断的滋润万物
 •  
 • hòu
 • xīn
 • xiān
 • de
 •  
 • cái
 • néng
 • ràng
 • ,和雨后新鲜的泥土气息,才能让我
 • ?g
 • kāi
 • de
 • jiē
 • jìn
 • shōu
 • yǎn
 • ā
 •  
 • gǎn
 • xiè
 • shàng
 • cāng
 • 把花开的季节尽收眼底啊!感谢上苍
 •  
 •  
 • shí
 • jiān
 • zài
 • liú
 • shì
 •  
 • suì
 • yuè
 • de
 • cāng
 • sāng
 • zài
 • de
 • 时间在流逝,岁月的沧桑也在我的
 • liǎn
 • shàng
 • liú
 • xià
 • le
 • xiē
 • xiǎo
 • de
 • hén
 •  
 • 脸上留下了一些不大不小的痕迹。我
 • yǒu
 • lǎo
 • le
 • de
 • tiān
 • ā
 •  
 • fǎng
 • zài
 • shùn
 • 也有老了的一天啊!我仿佛在那一瞬
 • jiān
 • yòu
 • xiǎng
 • le
 • xiē
 • shí
 • me
 •  
 • ?g
 • kāi
 • rán
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 • 间又想起了些什么:花开自然就会有
 • ?g
 • luò
 • de
 • tiān
 •  
 • me
 • zhè
 • xiē
 • ?g
 • biàn
 • huì
 • yīn
 • ér
 • 花落的一天,那么这些花便会因此而
 • àn
 • rán
 • shī
 • ma
 •  
 • rén
 • nán
 • dào
 • shì
 • yàng
 • ma
 •  
 • cóng
 • 黯然失色吗?人难道也是一样吗?从
 • shēng
 • dào
 •  
 • cóng
 • dào
 • jīn
 •  
 • zhè
 • jǐn
 • jǐn
 • shì
 • kàn
 • 生到死,从古到今,这仅仅是一个看
 • jiǎn
 • dān
 • ér
 • yòu
 • shèn
 • shì
 • jiān
 • nán
 • de
 • guò
 • chéng
 • ma
 •  
 • suī
 • rán
 • 似简单而又甚是艰难的过程吗?虽然
 • shēng
 • huì
 • duì
 • rèn
 • rén
 • shǒu
 • xià
 • liú
 • qíng
 •  
 • xiē
 • zhǎng
 • 生死不会对任何人手下留情,那些长
 • shòu
 • de
 • shén
 • xiān
 • men
 • dōu
 • zhī
 • shì
 • chū
 • xiàn
 • zài
 • shén
 • huà
 • shì
 • 寿的神仙们也都只是出现在神话故事
 • de
 • qíng
 • jiē
 •  
 • dàn
 • shì
 • guǒ
 • zhēn
 • de
 • miàn
 • lín
 • wáng
 • 的情节里。但是如果我真的面临死亡
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yào
 • zěn
 • me
 • bàn
 •  
 • rén
 • huó
 • zhe
 • 的时候,我要怎么办?人活着和死去
 • huò
 • jiù
 • zhī
 • zài
 • zhè
 • cháo
 • jiān
 •  
 • rén
 • shēng
 • duǎn
 • 或许就只在这一朝一夕间,人生苦短
 •  
 • nán
 • dào
 • zhēn
 • de
 • huì
 • shēng
 • ma
 •  
 • ,难道我真的会虚度一生吗?
 •  
 • àn
 • shì
 • míng
 • xiǎn
 • de
 •  
 • jiù
 • shì
 • fǒu
 •  
 • 答案是明显的,那就是否。
 •  
 • luò
 • hóng
 • shì
 • qíng
 •  
 • huà
 • zuò
 • chūn
 • gèng
 • ?g
 • 落红不是无情物,化做春泥更护花
 •  
 • máo
 • zhǔ
 • suī
 • rán
 • shì
 • le
 •  
 • dàn
 • de
 • jīng
 • shén
 • què
 • 。毛主席虽然去世了,但他的精神却
 • yǒng
 • yuǎn
 • liú
 • zài
 • le
 • rén
 • de
 • xīn
 • miàn
 •  
 • 永远留在了人的心里面。
 •  
 • ā
 •  
 • zhōng
 • huǎng
 • rán
 • jiān
 • chè
 •  
 • 啊,我终于恍然间大撤大悟。
 •  
 • shí
 •  
 • rén
 • huó
 • zhe
 • bìng
 • zài
 • huó
 • zhe
 • de
 • zhǎng
 • duǎn
 • 其实,人活着并不在于活着的长短
 •  
 • ér
 • zài
 • shì
 • fǒu
 • huó
 • de
 • jīng
 • cǎi
 • ā
 •  
 • jiù
 • zài
 • bǎi
 • ,而在于是否活的精彩啊。就如在百
 • ?g
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • zuì
 • ài
 • tán
 • ?g
 •  
 • tán
 • ?g
 • xiàn
 •  
 • zhè
 • 花之中,我最爱昙花,昙花一现,这
 • jiān
 • suī
 • rán
 • hěn
 • duǎn
 • zàn
 •  
 • dàn
 • de
 • què
 • liú
 • xià
 • le
 • jīng
 • cǎi
 • 期间虽然很短暂,但的确留下了精彩
 • de
 • dōng
 •  
 • kāi
 • tuò
 • le
 • men
 • de
 • shì
 •  
 • zhè
 • biàn
 • shì
 • 的东西,开拓了我们的视野。这便是
 • duǎn
 • zàn
 • de
 • měi
 •  
 • tóng
 • yàng
 • hěn
 • jīng
 • cǎi
 • ā
 •  
 • 短暂的美丽,同样很精彩啊!
 •  
 • suǒ
 • ?g
 • kāi
 • ?g
 • luò
 • de
 • shí
 • jiān
 • zhēn
 • de
 • hěn
 • duǎn
 • hěn
 • duǎn
 • 所以花开花落的时间真的很短很短
 •  
 • dàn
 • men
 • néng
 • guāng
 • shì
 • gǎn
 • kǎi
 •  
 • ér
 • shì
 • yào
 • xué
 • huì
 • ,但我们不能光是感慨,而是要学会
 • zhēn
 • yǒu
 • xiàn
 • de
 • shēng
 • mìng
 • ā
 •  
 • zhēn
 • jià
 •  
 • wéi
 • 珍惜有限的生命啊,珍惜无价!为自
 • jiā
 • yóu
 • ba
 •  
 • 己加油吧!
 •  
 • ?g
 • kāi
 • ?g
 • luò
 •  
 • zhēn
 • jià
 •  
 • rén
 • jiān
 • nán
 • 花开花落,珍惜无价,人间难得几
 • huí
 • wén
 •  
 • 回闻?
 •  
 • zhòng
 • rén
 • jiē
 • zuì
 • xǐng
 • ā
 •  
 •  
 • nán
 • qīng
 • 众人皆醉我独醒啊!呵呵,难得轻
 • sōng
 • ā
 •  
 • zài
 •  
 •  
 • 松啊,乐得自在! 
   
  无注音版:
   春去秋来,世间万物衍衍生息。
   时间匆匆而过,转瞬即逝,茫茫然,我已经在懵懵懂懂中竟不知不觉中走过了个春秋,我已经岁了。又是新的一年,全新的气象,全新的一年。
   说到新年,也必然会让人想到春天。
   春天是花开的季节,就好像催促着我们从头开始,重新再来过一样,让我们迫不及待的去迎接新的一年。以前的种种经历实在让人难以忘怀,但也不能因为曾经的失败和打击或者成功和鲜花而因此堕落吧。我们要学会忘记过去,学会把不好的事情,烦恼,忧愁全都抛诸脑后吧。迎接如诗如画的春天,让我们给自己一次重头来过的机会吧!
   固然春天是一年伊始的“征兆”,正所谓“一年之季始于春”,所以我也因此更对如诗如画的春天情有独钟啊。
   春天,特别是“人间四月芳菲尽”中的四月更是另人神往,四月,漫山遍野的鲜花都勇敢的、懒洋洋的抬起了头,虽没有夏季开的那么灿烂多姿,但确实是一年中难得一见的万物复苏的新气象啊!
   春雨润如油膏一般,也正因为春天绵绵不断的缠绵小雨不断的滋润万物,和雨后新鲜的泥土气息,才能让我把花开的季节尽收眼底啊!感谢上苍!
   时间在流逝,岁月的沧桑也在我的脸上留下了一些不大不小的痕迹。我也有老了的一天啊!我仿佛在那一瞬间又想起了些什么:花开自然就会有花落的一天,那么这些花便会因此而黯然失色吗?人难道也是一样吗?从生到死,从古到今,这仅仅是一个看似简单而又甚是艰难的过程吗?虽然生死不会对任何人手下留情,那些长寿的神仙们也都只是出现在神话故事的情节里。但是如果我真的面临死亡的时候,我要怎么办?人活着和死去或许就只在这一朝一夕间,人生苦短,难道我真的会虚度一生吗?
   答案是明显的,那就是否。
   落红不是无情物,化做春泥更护花。毛主席虽然去世了,但他的精神却永远留在了人的心里面。
   啊,我终于恍然间大撤大悟。
   其实,人活着并不在于活着的长短,而在于是否活的精彩啊。就如在百花之中,我最爱昙花,昙花一现,这期间虽然很短暂,但的确留下了精彩的东西,开拓了我们的视野。这便是短暂的美丽,同样很精彩啊!
   所以花开花落的时间真的很短很短,但我们不能光是感慨,而是要学会珍惜有限的生命啊,珍惜无价!为自己加油吧!
   花开花落,珍惜无价,人间难得几回闻?
   众人皆醉我独醒啊!呵呵,难得轻松啊,乐得自在! 

   一个特殊的春天

   作文字数:499
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  • 优秀 作文  一个特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:450
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  • 出处   春天来了
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  • hóng
  • qiáo
  •  江苏省江阴市 江苏江阴市虹桥
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:343
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •    春天来了
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • zhá
  • běi
  •  
  • sān
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  上海市闸北区 三泉路小学三班
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:191
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • 作文教学网  春天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • kāi
  • fēng
  • shì
  •  
  • liù
  • liù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河南省开封市 六四六小学三一
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:622
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chūn
  • tiān
  • 站长:  我爱春天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  • sān
  •  北京市朝阳区 北京市朝阳区三
  • 阅读全文

   一个特殊的春天

   作文字数:476
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  •   一个特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年级七班 城
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:427
   作者:未知
  •  
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  陈老师  春天来了
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  • hóng
  • qiáo
  •  江苏省江阴市 江苏江阴市虹桥
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • xīn
  • 小学三()班 马心怡
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:169
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •    春天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • kāi
  • fēng
  • shì
  •  
  • liù
  • liù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河南省开封市 六四六小学三一
  •  
  • píng
  • 于萍
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:321
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •   春天来了
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • zhá
  • běi
  •  
  • sān
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  上海市闸北区 三泉路小学三班
  •  
  • shī
  • jiàn
  • bīng
  • 施健冰
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:611
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chūn
  • tiān
  •   我爱春天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  • sān
  •  北京市朝阳区 北京市朝阳区三
  • tún
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • duàn
  • 里屯小学三年级班 段
  • 阅读全文

   浪漫的爱琴海之旅

   作文字数:547
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • làng
  • màn
  • de
  • ài
  • qín
  • hǎi
  • zhī
  • 小学作文  浪漫的爱琴海之旅
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  广东省广州 广东外语外贸大学
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 附设外语学校小学部三年级()班 
  • 阅读全文

   一次难忘的爱心之旅

   作文字数:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀请参加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中国移动公司组织的爱心结对的活动
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐着车子,看着窗外山
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:306
   作者:李逸康
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • wàn
  • de
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • dào
  • “小学” 万物复苏的春天来到
  • le
  •  
  • 了。
  •  
  •  
  • ?g
  • ér
  • kāi
  • fàng
  • le
  •  
  • yǒu
  • de
  • huáng
  •  
  • yǒu
  • de
  •  花儿开放了,有的黄如梨,有的
  • 阅读全文

   妈妈的爱

   作文字数:519
   作者:车凯轩
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 记住了吗? 我的妈妈是老师,
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • yǒu
  • tóu
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • 她和蔼可亲,有一头乌黑的头发,一
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • zhōng
  • shǐ
  • zhōng
  • yùn
  • hán
  • 双明亮的大眼睛,大眼睛中始终蕴含
  • 阅读全文

   父母对我的爱

   作文字数:495
   作者:刘玉立
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  •  
  • ài
  • shuǐ
  •  
  •    俗话说:母爱如水,父
  • ài
  • shān
  •  
  • de
  • jiù
  • shì
  • zhè
  • yàng
  •  
  • 爱如山。我的父母就是这样。
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • shēn
  •  
  • fān
  • lái
  • shuì
  • zhe
  •  有一天深夜,我翻来覆去睡不着
  • 阅读全文

   春天的校园

   作文字数:498
   作者:朱丽霓
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  • zhēn
  • shì
  • měi
  • le
  •   春天的校园真是美丽极了
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • chūn
  • xià
  • le
  • lái
  •  早晨,春雨淅淅沥沥地下了起来
  • 阅读全文

   妈妈的爱

   作文字数:718
   作者:肖承鑫
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • yǒu
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  •  “世上只有妈妈好,有妈的孩
  • xiàng
  • kuài
  • bǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • liáo
  • liàng
  • ér
  • 子像块宝……”,每当听到这嘹亮而
  • yòu
  • shēn
  • chén
  • de
  •  
  • jiù
  • xiǎng
  • duì
  • de
  • ài
  • 又深沉的歌,我就想起妈妈对我的爱
  • 阅读全文

   妈妈的爱

   作文字数:674
   作者:傅唯贤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • men
  • xué
  • xiào
  • de
  • yīn
  •   我的妈妈是我们学校的音
  • lǎo
  • shī
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhè
  • shū
  • de
  • yuán
  • yīn
  •  
  • de
  • 乐老师,因为这个特殊的原因,我的
  • shàng
  •  
  • xià
  • xué
  • jiē
  • sòng
  • rán
  • chéng
  • le
  • de
  •  
  • ?
  • 上、下学接送自然成了妈妈的“专利
  • 阅读全文

   妈妈的爱

   作文字数:489
   作者:崔雨宸
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • duì
  • hái
  • de
  • ài
  • dōu
  • xiàng
  •  每个妈妈对孩子的爱都各不相
  • tóng
  •  
  • de
  • duì
  • shǐ
  • zhōng
  • shì
  • guān
  • ài
  • dàn
  • 同,我的妈妈对我始终是关爱但不溺
  • ài
  •  
  • 爱。
  • 阅读全文

   妈妈的爱

   作文字数:384
   作者:赵松婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • de
  • ài
  • shì
  • wěi
  • de
  •  
  • shì
  •   母亲的爱是伟大的,是无
  • de
  •  
  • wéi
  • zuò
  • le
  • qiān
  • wàn
  • jiàn
  • shì
  •  
  • duō
  • de
  • 私的。妈妈为我做了千万件事,多的
  • xiàng
  • tiān
  • shàng
  • de
  • fán
  • xīng
  •  
  • 像天上的繁星。
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:380
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • yòu
  • shēng
  • de
  •  春天到了,又一个生机勃勃的
  • jiē
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 季节来到了。
  •  
  •  
  • xiǎo
  • cǎo
  • kāi
  • le
  • de
  • huái
  •  一簇簇小草离开了大地妈妈的怀
  • 阅读全文

   流淌在椰子中的爱

   作文字数:595
   作者:陈弯弯
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • cóng
  • hǎi
  • nán
  • yóu
  • huí
  • lái
  •  
  •  昨天,姑姑从海南旅游回来,
  • dài
  • huí
  • le
  • duō
  • jīng
  • měi
  • de
  • chǎn
  •  
  • yǒu
  • ya
  •  
  • 带回了许多精美的特产,有椰子呀,
  • luó
  • ya
  •  
  • táng
  • ya
  •  
  • fēi
  • bǐng
  • ya
  • děng
  • děng
  • 菠萝蜜呀,椰子糖呀,咖啡饼呀等等
  • 阅读全文

   春天的脚步

   作文字数:413
   作者:姚罡
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • xià
  • le
  • 记住了吗? 昨天晚上下起了雨
  •  
  • de
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  
  • tīng
  • ,密密的,“滴滴嗒嗒”小小的。听
  • rén
  • shuō
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • chūn
  •  
  • chūn
  • duì
  • nián
  • dōu
  • 大人说,这就是春雨。春雨对一年都
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:610
   作者:邵博文
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yǒu
  • chūn
  •  
  • xià
  •  
  • qiū
  •  
  • dōng
  •  一年有春、夏、秋、冬四个季
  • jiē
  •  
  • guò
  •  
  • zuì
  • huān
  • chūn
  • tiān
  •  
  • chūn
  • huí
  • 节。不过,我最喜欢春天。春回大地
  •  
  • wàn
  •  
  • cǎo
  • zhǎng
  • yīng
  • fēi
  •  
  • fēng
  •  
  • ,万物复苏、草长莺飞、风和日丽。
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:408
   作者:邓雨晴
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • lěng
  • de
  • dōng
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • chūn
  • niáng
  • qiāo
  •  寒冷的冬天过去了,春姑娘悄
  • qiāo
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • dāng
  • rén
  • men
  • zhī
  • dào
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • 悄地来到了人间。当人们知道春天来
  • le
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • chūn
  • niáng
  • jīng
  • zài
  • zhī
  • jiào
  • zhōng
  • 了的时候,春姑娘已经在不知不觉中
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:296
   作者:陈震灏
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • cǎo
  • ér
  • 小学作文  春天来了,草儿绿
  • le
  •  
  • ?g
  • ér
  • kāi
  • le
  •  
  • piàn
  • shēng
  •  
  • 了,花儿开了,大地一片生机勃勃。
  • zhuāng
  • jià
  • men
  • chū
  • le
  • xiǎo
  •  
  • qīng
  • róu
  • de
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  • 庄稼们露出了小芽,轻柔的春风吹绿
  • 阅读全文

   生机勃勃的春天

   作文字数:352
   作者:刘昕欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • jiǎo
  • qiāo
  • qiāo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • zǒu
  •   春天的脚步悄悄。悄悄地走
  • jìn
  • le
  •  
  • xiào
  • zhe
  • zǒu
  • lái
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • chàng
  • le
  • ér
  • 近了。她笑着走来。小鸟唱起了歌儿
  •  
  • zhā
  • zhā
  • de
  •  
  • gěi
  • dài
  • lái
  • le
  • pài
  • shēng
  • 。叽叽喳喳的,给大地带来了一派生
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:179
   作者:邵博文
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  •  
  • wàng
  • de
  • xiǎo
  • suǒ
  •   春风一吹,把我希望的小锁
  • kāi
  • le
  •  
  • chūn
  • niáng
  • ràng
  • wàn
  • le
  •  
  • 打开了。春姑娘让万物复苏了。
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • niáng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • xiǎo
  • cǎo
  • tàn
  • chū
  • tóu
  • lái
  • wàng
  •  春姑娘的眼睛小草探出头来望
  • 阅读全文

   找春天

   作文字数:366
   作者:王小菡
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yòu
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • níng
  •  今天又是一个星期六,我和宁
  • níng
  • mèi
  • mèi
  • dào
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • 宁妹妹到到公园里去玩。
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • de
  • tài
  • yáng
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  • nuǎn
  • nuǎn
  • de
  • yáng
  • guāng
  • zhào
  •  今天的太阳真好,暖暖的阳光照
  • 阅读全文

   美丽的春天

   作文字数:270
   作者:夏宇骋
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • ya
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •   “春天在哪里呀?春天在哪
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • qīng
  • cuì
  • de
  • shān
  • lín
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • 里?春天在那青翠的山林里……”小
  • niǎo
  • chàng
  • zhe
  • chūn
  • tiān
  • de
  •  
  • huān
  • kuài
  • de
  • fēi
  • lái
  • fēi
  •  
  • 鸟唱着春天的歌,欢快的飞来飞去。
  • 阅读全文