我的眼泪在飞

作文字数:853
作者:邹若诗
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • méi
 • yǒu
 • qīng
 •       没有青
 • shā
 •  
 • méi
 • yǒu
 • bái
 • ?g
 •  
 • méi
 • yǒu
 • wǎn
 • zhàng
 •  
 • méi
 • yǒu
 • āi
 • 纱,没有白花,没有挽幛,没有哀乐
 •  
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • zuò
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • qiū
 •  
 •  
 • xiǎo
 • jīn
 • ……只有一座小小的土丘——小金鱼
 • de
 • fén
 •  
 • zhèn
 • fēng
 • chuī
 • lái
 •  
 • de
 • yǎn
 • lèi
 • zài
 • fēi
 • 的坟墓。一阵风吹来,我的眼泪在飞
 •  
 •  
 • ……
 •  
 •  
 • zài
 • jīn
 • nián
 • yuán
 • dàn
 • jiē
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 •  记得在今年元旦节的时候,我们
 • zhōng
 • bān
 • jìn
 • le
 • pàn
 • wàng
 • jiǔ
 • de
 • xīn
 •  
 • miàn
 • de
 • 终于搬进了盼望已久的新居,里面的
 • qiē
 • dōu
 • lìng
 • xìng
 • fèn
 •  
 • bié
 • shì
 • lóu
 • dǐng
 • de
 • 一切都令我兴奋不已,特别是楼顶的
 • chí
 •  
 • ràng
 • wài
 • huān
 •  
 • 鱼池,让我格外喜欢。
 •  
 •  
 • chí
 • zhōng
 • jiān
 • zhe
 • liǎng
 • zuò
 • zào
 • xíng
 • bié
 • zhì
 • de
 • shí
 •  鱼池中间立着两座造型别致的石
 • shān
 •  
 • tīng
 • shuō
 • shì
 • wéi
 • ér
 • xià
 • tiān
 • zhē
 • yáng
 • ?
 • mén
 • 山,听妈妈说是为鱼儿夏天遮阳专门
 • xiū
 • ?
 • de
 •  
 • dào
 • shì
 • shàng
 • jīng
 • xīn
 • tiāo
 • xuǎn
 • 修建的。我和妈妈到集市上精心挑选
 • le
 • hěn
 • duō
 • hóng
 • jīn
 •  
 • men
 • tiáo
 • tiáo
 • 了很多红金鱼,我把它们一条一条地
 • fàng
 • jìn
 • chí
 • zhōng
 •  
 • men
 • dòng
 • dòng
 •  
 •  
 • 放进池中,可它们一动也不动。咦!
 • zěn
 • me
 • le
 •  
 • zhe
 • le
 •  
 • rěn
 • zhù
 • shēn
 • shǒu
 • zhuō
 • 怎么了?我着急了,忍不住伸手去捉
 • men
 •  
 • men
 • què
 •  
 • sōu
 •  
 • shēng
 •  
 • xià
 • 它们,它们却“嗖”地一声,一下子
 • quán
 • duǒ
 • jìn
 • le
 • shí
 • shān
 • de
 • féng
 •  
 • hǎo
 • 全躲进了石山的缝隙里,不好意思和
 • wán
 •  
 • 我玩。
 •  
 •  
 • cóng
 • hòu
 •  
 • měi
 • tiān
 • dōu
 • yào
 • men
 •  从此以后,我每天都要去和它们
 • wán
 • shuǎ
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • men
 • zài
 • hài
 • xiū
 •  
 • cháng
 • cháng
 • 玩耍,渐渐地它们也不再害羞,常常
 • yóu
 • chū
 • shí
 • shān
 • dōng
 • qiáo
 • qiáo
 •  
 • wàng
 • wàng
 •  
 • kàn
 • men
 • 游出石山东瞧瞧、西望望。你看它们
 •  
 • shí
 • ér
 • yuè
 • chū
 • shuǐ
 • miàn
 •  
 • jiàn
 • xuě
 • bái
 • de
 • xiǎo
 • shuǐ
 • ?g
 • ,时而跃出水面,溅起雪白的小水花
 •  
 • chí
 • zhōng
 • shuǐ
 • lún
 • quān
 • quān
 • kuò
 • sàn
 • kāi
 •  
 • xiàng
 • ,池中那水轮一圈圈地扩散开去,像
 • duǒ
 • duǒ
 • shèng
 • kāi
 • de
 • shuì
 • lián
 •  
 • shí
 • ér
 • yòu
 • dòng
 • dòng
 • 一朵朵盛开的睡莲;时而又一动不动
 • dāi
 • zài
 • ér
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • yǒu
 • shí
 • me
 • xīn
 • shì
 • de
 •  
 • 地呆在那儿,好像有什么心事似的…
 •  
 • shì
 • huān
 • zǒng
 • shì
 • néng
 • zhǎng
 • jiǔ
 • de
 •  
 • shí
 • tiān
 • hòu
 • …可是欢乐总是不能长久的,十天后
 • chí
 • zhōng
 • màn
 • màn
 • zhǎng
 • le
 • qīng
 • tái
 •  
 • yòu
 • guò
 • le
 • tiān
 •  
 • 池中慢慢长起了青苔,又过了五天,
 • shuǐ
 • miàn
 • shàng
 • jìng
 • rán
 • mǎn
 • le
 • de
 • piāo
 •  
 • 水面上竟然布满了绿色的漂浮物,鱼
 • ér
 • xiàng
 • wǎng
 • cháng
 • yàng
 • huān
 • bèng
 • luàn
 • tiào
 • le
 •  
 • cháng
 • cháng
 • 儿也不像往常一样欢蹦乱跳了,常常
 • jìng
 • jìng
 • dāi
 • zài
 • shuǐ
 • miàn
 •  
 • jīng
 • cǎi
 •  
 • yòng
 • shǒu
 • 静静地呆在水面,无精打采。我用手
 • men
 •  
 • men
 • zhī
 • shì
 • qīng
 • qīng
 • 去抚摸它们,它们也只是轻轻地无力
 • yáo
 • yáo
 • wěi
 •  
 • yòng
 • shuǐ
 • piáo
 • yǎo
 • lái
 • kàn
 •  
 • 地摇摇尾巴,我用水瓢舀起来一看,
 • ér
 • shēn
 • shàng
 • zhǎng
 • le
 • xiē
 • róng
 • máo
 •  
 • bái
 • 鱼儿身上长了一些细绒毛,肚子发白
 •  
 • zhǒng
 • lǎo
 • gāo
 •  
 • lián
 • máng
 • gào
 •  
 • ,肿得老高,我连忙告诉妈妈,妈妈
 • shàng
 • wǎng
 • chá
 • cái
 • zhī
 • dào
 • shì
 • lín
 • bìng
 •  
 • men
 • quán
 • 上网一查才知道是鱼鳞病。我们把全
 • fàng
 • jìn
 • pén
 •  
 • yòu
 • mǎi
 • le
 • shí
 • 部鱼放进一个大盆子里,又买了几十
 • gāo
 • měng
 • suān
 • jiǎ
 •  
 • jiāng
 • chí
 • chè
 • qīng
 • le
 • biàn
 • 颗高锰酸钾,将池子彻底清洗了一遍
 •  
 • zài
 • fàng
 • jìn
 • chí
 • zhōng
 •  
 • ér
 • men
 • yòu
 • gāo
 • xìng
 • ,再把鱼放进池中,鱼儿们又高兴地
 • yóu
 • lái
 • yóu
 •  
 • dàn
 • hǎo
 • jǐng
 • zhǎng
 •  
 • lín
 • bìng
 • yòu
 • 游来游去。但好景不长,鱼鳞病又一
 • guāng
 • lín
 • le
 • chí
 •  
 • zhè
 • xiǎo
 • jīn
 • zài
 • 次光临了鱼池,可这一次小金鱼再也
 • néng
 • zhòng
 • xīn
 • yóu
 • jìn
 • shuǐ
 • le
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • gào
 • bié
 • le
 • 不能重新游进水里了,永远地告别了
 • xīn
 • ài
 • de
 • shuǐ
 • shì
 • jiè
 •  
 • ér
 • ā
 •  
 • men
 • zěn
 • me
 • 心爱的水底世界。鱼儿啊!你们怎么
 • zhè
 • me
 • hěn
 • xīn
 • ér
 • ne
 •  
 • 这么狠心地离我而去呢?
 •  
 •  
 • hán
 • zhe
 • yǎn
 • lèi
 • ér
 • tiáo
 • tiáo
 • yǎo
 •  我含着眼泪把鱼儿一条一条地舀
 • lái
 •  
 • zài
 • chí
 • páng
 • biān
 • de
 • ?g
 • yuán
 • le
 • 起来,在鱼池旁边的花园里挖了一个
 • kēng
 •  
 • jiāng
 • men
 • mái
 • le
 • lái
 •  
 • bìng
 • le
 • kuài
 • 大坑,将它们埋了起来,并立了一块
 • xiǎo
 • bēi
 •  
 • shàng
 • miàn
 • xiě
 • zhe
 •  
 • ài
 • de
 • xiǎo
 • jīn
 • 小墓碑,上面写着“我可爱的小金鱼
 •  
 •  
 • fén
 • xiū
 • hǎo
 • le
 •  
 • wàng
 • zhe
 • zhè
 • zuò
 • líng
 • líng
 • de
 • fén
 • ”。坟修好了,望着这座孤零零的坟
 •  
 • zhōng
 • rěn
 • zhù
 •  
 • fàng
 • shēng
 • lái
 •  
 • 墓,我终于忍不住,放声大哭起来,
 •  
 •  
 • hòu
 • lái
 • tīng
 • shuō
 •  
 • shì
 • yuǎn
 • chù
 • gōng
 • chǎng
 • yān
 • cōng
 •  后来听爸爸说,是远处工厂烟囱
 • pái
 • fàng
 • de
 • yān
 • hài
 • le
 • de
 • xiǎo
 •  
 • 排放的烟雾害死了我的小鱼。
 •  
 •  
 • rén
 • men
 • ā
 •  
 • men
 • ?
 • yào
 • ài
 • huán
 • jìng
 •  
 •  人们啊!我们一定要爱护环境,
 • jiǎn
 • shǎo
 • huán
 • jìng
 • rǎn
 •  
 • yào
 • ràng
 • xiǎo
 • jīn
 • de
 • shì
 • 减少环境污染,不要让小金鱼的故事
 • zài
 • shàng
 • yǎn
 •  
 • 再次上演!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •       
   
  无注音版:
   
   
   
   
   
   
   
   没有青纱,没有白花,没有挽幛,没有哀乐……只有一座小小的土丘——小金鱼的坟墓。一阵风吹来,我的眼泪在飞……
    记得在今年元旦节的时候,我们终于搬进了盼望已久的新居,里面的一切都令我兴奋不已,特别是楼顶的鱼池,让我格外喜欢。
    鱼池中间立着两座造型别致的石山,听妈妈说是为鱼儿夏天遮阳专门修建的。我和妈妈到集市上精心挑选了很多红金鱼,我把它们一条一条地放进池中,可它们一动也不动。咦!怎么了?我着急了,忍不住伸手去捉它们,它们却“嗖”地一声,一下子全躲进了石山的缝隙里,不好意思和我玩。
    从此以后,我每天都要去和它们玩耍,渐渐地它们也不再害羞,常常游出石山东瞧瞧、西望望。你看它们,时而跃出水面,溅起雪白的小水花,池中那水轮一圈圈地扩散开去,像一朵朵盛开的睡莲;时而又一动不动地呆在那儿,好像有什么心事似的……可是欢乐总是不能长久的,十天后池中慢慢长起了青苔,又过了五天,水面上竟然布满了绿色的漂浮物,鱼儿也不像往常一样欢蹦乱跳了,常常静静地呆在水面,无精打采。我用手去抚摸它们,它们也只是轻轻地无力地摇摇尾巴,我用水瓢舀起来一看,鱼儿身上长了一些细绒毛,肚子发白,肿得老高,我连忙告诉妈妈,妈妈上网一查才知道是鱼鳞病。我们把全部鱼放进一个大盆子里,又买了几十颗高锰酸钾,将池子彻底清洗了一遍,再把鱼放进池中,鱼儿们又高兴地游来游去。但好景不长,鱼鳞病又一次光临了鱼池,可这一次小金鱼再也不能重新游进水里了,永远地告别了心爱的水底世界。鱼儿啊!你们怎么这么狠心地离我而去呢?
    我含着眼泪把鱼儿一条一条地舀起来,在鱼池旁边的花园里挖了一个大坑,将它们埋了起来,并立了一块小墓碑,上面写着“我可爱的小金鱼”。坟修好了,望着这座孤零零的坟墓,我终于忍不住,放声大哭起来,
    后来听爸爸说,是远处工厂烟囱排放的烟雾害死了我的小鱼。
    人们啊!我们一定要爱护环境,减少环境污染,不要让小金鱼的故事再次上演!
   
   
   
   
   
   
   

   火光照亮我的路


   550
   作文字数:551 作者:
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • 文 章 来 源   美丽
  • de
  • xiǎo
  • guǎng
  • chǎng
  • 的小广场
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  江苏省 江都市七里中心小学三

   我的小鹅真可爱

   作文字数:658
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 欢迎 投稿    我的小
  • é
  • zhēn
  • ài
  • 鹅真可爱
  • 阅读全文

   我的小台灯

   作文字数:345
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tái
  • dēng
  • 作文教学网  我的小台灯
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  •  湖北省丹江口市 湖北省丹江口
  • 阅读全文

   我的同学马胖胖

   作文字数:288
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  • 优秀 作文  我的同学马胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  宁夏区银川市 宁夏银川市唐徕
  • 阅读全文

   我的课余生活

   作文字数:408
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  你也可以投稿哦  我的课
  • shēng
  • huó
  • 余生活
  • 阅读全文

   金清河*我的母亲河

   作文字数:614
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • qīng
  • de
  • qīn
  •   金清河我的母亲河
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省温岭市 泽国中心小学三
  • 阅读全文

   我的小乌龟

   作文字数:383
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • guī
  • 小学作文  我的小乌龟
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  •  
  • qìng
  • shí
  • yóu
  • guǎn
  • guān
  • xiǎo
  •  黑龙江 大庆石油管理局机关小
  • 阅读全文

   我的作文上网了

   作文字数:1228
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zuò
  • wén
  • shàng
  • wǎng
  • le
  • 网 址   我的作文上网了
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • 阅读全文

   火光照亮我的路

   作文字数:385
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huǒ
  • guāng
  • zhào
  • liàng
  • de
  •   火光照亮我的路
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江苏省淮安市 淮阴区实验小学
  • 阅读全文

   我的名字叫“SARS”

   作文字数:591
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  • míng
  •  你也可以投稿哦  我的名
  • jiào
  •  
  •  
  • 字叫“”
  • 阅读全文

   我的新朋友--电脑

   作文字数:607
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 来 源   我的
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  • diàn
  • nǎo
  • 新朋友电脑
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   作文字数:593
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 作文网:  我的好舅舅
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • suí
  • fēn
  •  
  • suí
  • fēn
  • xiǎo
  • xué
  •  黑龙江绥芬河 绥芬河第五小学
  • 阅读全文

   我的一家子

   作文字数:420
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •    我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖县山城镇溪边中心
  • 阅读全文

   我的电脑

   作文字数:359
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 来 源   我的
  • diàn
  • nǎo
  • 电脑
  • 阅读全文

   我的理想

   作文字数:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎng
  •   我的理想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • bǎo
  • ān
  • wài
  •  广东省深圳市宝安区 宝安区外
  • 阅读全文

   我的妈妈

   作文字数:352
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 作文教学网  我的妈妈
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山东省兖州市 兖州市实验小学
  • 阅读全文

   我的同学马胖胖

   作文字数:263
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  •   我的同学马胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  宁夏区银川市 宁夏银川市唐徕
  • 阅读全文

   我的小鹅真可爱

   作文字数:626
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • é
  • zhēn
  • ài
  •   我的小鹅真可爱
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  • xīn
  •  北京市 北京师范大学附属育新
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • mèi
  • 学校三年级()班 李旭媚
  • 阅读全文

   我的小台灯

   作文字数:325
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tái
  • dēng
  •    我的小台灯
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  •  湖北省丹江口市 湖北省丹江口
  • shì
  • xiāo
  • jiā
  • gōu
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • chá
  • 市肖家沟小学三年级 查可
  • 阅读全文

   我的作文上网了

   作文字数:1213
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zuò
  • wén
  • shàng
  • wǎng
  • le
  • 作文教学网  我的作文上网了
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年级七班 城
  • 阅读全文

   我的课余生活

   作文字数:376
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •   我的课余生活
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  •  
  • nèi
  • méng
  • níng
  • chéng
  • xiàn
  • tiān
  • shí
  • yàn
  •  内蒙古 内蒙古宁城县天义实验
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • ?
  • méng
  • 小学三年五班 马建蒙
  • 阅读全文

   我的名字叫“SARS”

   作文字数:569
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  •  
  • 优秀 作文  我的名字叫“”
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shì
  • huá
  • jīng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  •  江苏省 无锡市华晶小学三班 
  • chén
  • shí
  • 陈宇石
  • 阅读全文

   金清河*我的母亲河

   作文字数:600
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • qīng
  • de
  • qīn
  •   金清河我的母亲河
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省温岭市 泽国中心小学三
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • méi
  • () 班 吴忆湄
  • 阅读全文

   我的小乌龟

   作文字数:357
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • guī
  •   我的小乌龟
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  •  
  • qìng
  • shí
  • yóu
  • guǎn
  • guān
  • xiǎo
  •  黑龙江 大庆石油管理局机关小
  • xué
  • sān
  • nián
  • liù
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhuó
  • 学三年六班 王卓
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   作文字数:575
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  •   我的好舅舅
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • suí
  • fēn
  •  
  • suí
  • fēn
  • xiǎo
  • xué
  •  黑龙江绥芬河 绥芬河第五小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • lín
  • 三年级一班 王琳
  • 阅读全文

   火光照亮我的路

   作文字数:371
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huǒ
  • guāng
  • zhào
  • liàng
  • de
  •   火光照亮我的路
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江苏省淮安市 淮阴区实验小学
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 三()班 陆岩
  • 阅读全文

   我的电脑

   作文字数:336
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • diàn
  • nǎo
  • “小学”  我的电脑
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山东省兖州市 实验小学三年级
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 阅读全文

   我的理想

   作文字数:441
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎng
  • 网 址   我的理想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • bǎo
  • ān
  • wài
  •  广东省深圳市宝安区 宝安区外
  • guó
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • shàng
  • jīn
  • 国语学校三()班 王上金
  • 阅读全文