感恩母校

小学生作文:感恩母校
作文字数:828
作者:张天乐
 •  
 •  
 • gǎn
 • ēn
 • xiào
 •  
 •  感恩母校 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • yǒu
 • wàn
 • qiān
 • yán
 •  毕业在即,心中有万语千言不
 • zhī
 • cóng
 • shuō
 •  
 • gǎn
 • xiè
 • xiào
 • duì
 • de
 • péi
 • yǎng
 •  
 • 知从何说起。感谢母校对我的培养。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  ——题记
 •  
 •  
 • suì
 • yuè
 • cōng
 • cōng
 •  
 • guāng
 • yīn
 • jiàn
 •  
 • zhuǎn
 • yǎn
 • liù
 • nián
 •  岁月匆匆,光阴似箭,转眼六年
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • jiù
 • yào
 • guò
 • le
 •  
 • huí
 • shǒu
 • wǎng
 • shì
 •  
 • 的小学生涯就要过去了。回首往事,
 • zài
 •  
 • xiào
 • de
 • cǎo
 •  
 • zhuān
 • 历历在目,母校的一草一木,一砖一
 • dōu
 • huì
 • wàng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhè
 • yǒu
 • tài
 • duō
 • de
 • 瓦我都不会忘记。因为这里有太多的
 • huān
 • xiào
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • 欢笑;这里有爱我的老师;这里有我
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 •  
 •  
 • 爱的同学……。
 •  
 •  
 • de
 • xiào
 • shì
 • tài
 • yuán
 • shì
 • suǒ
 • zhòng
 • diǎn
 • xiǎo
 • xué
 •  我的母校是太原市一所重点小学
 •  
 • zhè
 • péi
 • yǎng
 • le
 • yòu
 • de
 • yōu
 • xiù
 • xué
 • shēng
 • ,这里培养了一批又一批的优秀学生
 •  
 •  
 •  
 • zuò
 • luò
 • zài
 • hòu
 • jiā
 • xiàng
 • wén
 • jīn
 • xiàng
 • jiāo
 • kǒu
 • 。“她”坐落在候家巷和文津巷交口
 •  
 • men
 • měi
 • tiān
 • zǎo
 • zǎo
 • lái
 • dào
 • zhè
 •  
 • jìn
 • mén
 •  
 • ,我们每天早早来到这里。一进门,
 • shǒu
 • xiān
 • yìng
 • yǎn
 • lián
 • de
 • shì
 • shǎo
 • xiān
 • duì
 • yuán
 • de
 • shí
 • 首先映入眼帘的是一个少先队员的石
 • xiàng
 •  
 • shàng
 • dài
 • zhe
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 •  
 • xìn
 • fāng
 • 像,她脖子上带着红领巾,自信大方
 • de
 • xiào
 • róng
 • yíng
 • jiē
 • men
 • měi
 • wèi
 • tóng
 • xué
 • de
 • dào
 • lái
 •  
 • 的笑容迎接我们每一位同学的到来。
 • lán
 • qiú
 • chǎng
 • yòu
 • gōu
 • le
 • de
 • huí
 •  
 • shàng
 • bān
 • 篮球场又勾起了我的回忆,上次和班
 • sài
 • de
 • qíng
 • jǐng
 • hái
 • yóu
 • xīn
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • bān
 • 打比赛的情景还记忆犹新,开始我班
 • luò
 • hòu
 •  
 • hòu
 • lái
 • zài
 • xīn
 • xié
 • zhī
 • xià
 •  
 • bān
 • zhōng
 • 落后,后来在齐心协力之下,我班终
 • shèng
 • le
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • tuán
 • jié
 • de
 • liàng
 •  
 • 于胜利了!这就是团结的力量。记得
 • nián
 • shēng
 • hòu
 •  
 • men
 • zài
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • fáng
 • zhèn
 • yǎn
 • liàn
 • 去年发生后,我们在操场上防震演练
 •  
 • ràng
 • men
 • zhī
 • dào
 • zhèn
 • zhè
 • zhǒng
 • rán
 • zāi
 • hài
 • de
 • ,让我们知道地震这种自然灾害的可
 •  
 • ràng
 • men
 • zhī
 • dào
 • miàn
 • duì
 • wēi
 • xiǎn
 • bǎo
 • 怕,让我们知道面对危险如何保护自
 •  
 • bāng
 • zhù
 • tóng
 • xué
 •  
 • chè
 •  
 •  
 •  
 • 己、帮助同学,如何撤离……。
 •  
 •  
 • cóng
 • nián
 • dào
 • liù
 • nián
 •  
 • zuì
 • huān
 • de
 •  从一年级到六年级,我最喜欢的
 • shì
 • wáng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • jiāo
 • wén
 •  
 • gāo
 •  
 • 是王老师。她教语文,个子不高,一
 • tóu
 • duǎn
 •  
 • gěi
 • rén
 • gàn
 • liàn
 • de
 • gǎn
 • jiào
 •  
 • jiǎng
 • 头短发,给人以干练的感觉,讲起课
 • lái
 • ráo
 • yǒu
 • wèi
 •  
 •  
 • gǎi
 • zuò
 • rèn
 • zhēn
 • 来饶有趣味。 她批改作业认真负责
 •  
 • dài
 • bìng
 • hái
 • jiān
 • chí
 • gěi
 • men
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • ,带病还坚持给我们上课。记得有一
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • kàn
 • xián
 • shū
 •  
 • wáng
 • lǎo
 • shī
 • xiàn
 • le
 • 次,同学们都看闲书,王老师发现了
 •  
 • gěi
 • men
 • zuò
 • xiǎng
 • gōng
 • zuò
 •  
 • gào
 • men
 • xiàn
 • zài
 • ,给我们做思想工作,告诉我们现在
 • de
 • shǒu
 • yào
 • rèn
 • shì
 • xué
 •  
 • huān
 • kàn
 • shū
 • shì
 • hǎo
 • shì
 • 的首要任务是学习,喜欢看书是好事
 •  
 • dàn
 • shì
 • yào
 • kàn
 • xiē
 • yǒu
 • de
 •  
 • hái
 • tuī
 • jiàn
 • ,但是要看一些有意义的。还推荐我
 • men
 • kàn
 •  
 • ér
 • tóng
 • wén
 • xué
 •  
 •  
 •  
 • zhě
 •  
 •  
 •  
 • 们看《儿童文学》、《读者》、《意
 • lín
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • yào
 • qiú
 • men
 • bèi
 • huì
 • xué
 • 林》……,还要求我们背会哈佛大学
 • shū
 • guǎn
 • qiáng
 • shàng
 • de
 • xùn
 • yán
 •  
 •  
 • xué
 • shí
 • de
 • tòng
 • 图书馆墙上的训言,“学习时的痛苦
 • shì
 • zàn
 • shí
 • de
 •  
 • wèi
 • xué
 • dào
 • de
 • tòng
 • shì
 • zhōng
 • shēng
 • de
 •  
 • 是暂时的,未学到的痛苦是终生的。
 •  
 •  
 • méi
 • yǒu
 • jiān
 • xīn
 •  
 • biàn
 • suǒ
 • huò
 •  
 •  
 • děng
 • děng
 •  
 • ”“没有艰辛,便无所获。”等等,
 • lái
 • men
 •  
 • zài
 • xiǎng
 • gǎn
 • xiè
 • suǒ
 • yǒu
 • jiāo
 • guò
 • 来激励我们。在此我想感谢所有教过
 • de
 • lǎo
 • shī
 • men
 •  
 • xiè
 • xiè
 • nín
 • men
 •  
 • 我的老师们,谢谢您们!
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • liù
 • nián
 • de
 • xiàng
 • chù
 •  
 • xué
 •  
 •  同学们六年的相处,一起学习;
 • chàng
 •  
 • zuò
 • shí
 • yàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 一起唱歌;一起做实验;一起……,
 • gèng
 • shì
 • qīn
 • jiě
 • mèi
 •  
 • xiōng
 •  
 • shàng
 • jiù
 • yào
 • fèn
 • kāi
 • 更是亲如姐妹、兄弟。马上就要分开
 • le
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • yǒu
 • wàn
 • qiān
 • yán
 • zhī
 • shuō
 • xiē
 • shí
 • me
 •  
 • 了,心中有万语千言不知说些什么,
 • wéi
 • yǒu
 • zhù
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • kǎo
 • shàng
 • suǒ
 • xiǎng
 • de
 • zhōng
 • 唯有祝福同学们都考上一所理想的中
 • xué
 •  
 • 学!
 •  
 •  
 • men
 • shì
 • guó
 • de
 • huā
 • duǒ
 •  
 • wèi
 • lái
 • de
 • dòng
 • liáng
 •  我们是祖国的花朵,未来的栋梁
 •  
 • hòu
 • men
 • shàng
 • le
 • chū
 • zhōng
 •  
 • gāo
 • zhōng
 •  
 • xué
 •  
 • 。以后我们上了初中、高中、大学、
 • shì
 •  
 •  
 • zǒu
 • xiàng
 • shè
 • huì
 •  
 • fèn
 • dòu
 • zài
 • háng
 • 博士……走向社会,奋斗在各行各业
 • zhōng
 •  
 • xiǎng
 • men
 • néng
 • wàng
 • xiào
 •  
 •  
 •  
 • 中,我想我们不能忘记母校,“她”
 • shì
 •  
 • men
 • de
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shì
 •  
 •  
 • péi
 • 是 我们的第一任老师,是“她”培
 • yǎng
 • le
 • men
 •  
 • gǎn
 • ēn
 • xiào
 • zài
 • jīn
 • cháo
 •  
 • 养了我们。感恩母校在今朝,我以我
 • shì
 • tài
 • shī
 • xiǎo
 • de
 • xué
 • shēng
 • ér
 • jiāo
 • ào
 •  
 •  
 • 是太师一附小的学生而骄傲! 
   
  无注音版:
   
    感恩母校
   
    毕业在即,心中有万语千言不知从何说起。感谢母校对我的培养。
   
   ——题记
    岁月匆匆,光阴似箭,转眼六年的小学生涯就要过去了。回首往事,历历在目,母校的一草一木,一砖一瓦我都不会忘记。因为这里有太多的欢笑;这里有爱我的老师;这里有我爱的同学……。
    我的母校是太原市一所重点小学,这里培养了一批又一批的优秀学生。“她”坐落在候家巷和文津巷交口,我们每天早早来到这里。一进门,首先映入眼帘的是一个少先队员的石像,她脖子上带着红领巾,自信大方的笑容迎接我们每一位同学的到来。篮球场又勾起了我的回忆,上次和班打比赛的情景还记忆犹新,开始我班落后,后来在齐心协力之下,我班终于胜利了!这就是团结的力量。记得去年发生后,我们在操场上防震演练,让我们知道地震这种自然灾害的可怕,让我们知道面对危险如何保护自己、帮助同学,如何撤离……。
    从一年级到六年级,我最喜欢的是王老师。她教语文,个子不高,一头短发,给人以干练的感觉,讲起课来饶有趣味。 她批改作业认真负责,带病还坚持给我们上课。记得有一次,同学们都看闲书,王老师发现了,给我们做思想工作,告诉我们现在的首要任务是学习,喜欢看书是好事,但是要看一些有意义的。还推荐我们看《儿童文学》、《读者》、《意林》……,还要求我们背会哈佛大学图书馆墙上的训言,“学习时的痛苦是暂时的,未学到的痛苦是终生的。”“没有艰辛,便无所获。”等等,来激励我们。在此我想感谢所有教过我的老师们,谢谢您们!
    同学们六年的相处,一起学习;一起唱歌;一起做实验;一起……,更是亲如姐妹、兄弟。马上就要分开了,心中有万语千言不知说些什么,唯有祝福同学们都考上一所理想的中学!
    我们是祖国的花朵,未来的栋梁。以后我们上了初中、高中、大学、博士……走向社会,奋斗在各行各业中,我想我们不能忘记母校,“她”是 我们的第一任老师,是“她”培养了我们。感恩母校在今朝,我以我是太师一附小的学生而骄傲! 

   二十年后的母校

   作文字数:616
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • xiào
  •    二十年后的母校
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  广东省中山市小榄镇 中心小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liáng
  • xiǎo
  • diàn
  • 三年四班 梁小钿
  • 阅读全文

   感恩父母

   作文字数:517
   作者:沈璐
  •  
  •  
  •  
  • duì
  • zhēn
  • hǎo
  • ā
  •  
  • fēi
  •  爸爸妈妈对我可真好啊!我非
  • cháng
  • huān
  • men
  •  
  • hěn
  • gǎn
  • men
  •  
  • 常喜欢他们,也很感激他们。
  •  
  •  
  • shēng
  • bìng
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • hěn
  • zhe
  •  我生病的时候,爸爸妈妈很着急
  • 阅读全文

   我的母校

   作文字数:636
   作者:洪敏之
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • yíng
  • jiā
  • lái
  • cān
  • guān
  • hàn
  • shī
  • xiǎo
  •   欢迎大家来参观汉师附小
  •  
  • shì
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • jiào
  • hóng
  • mǐn
  • zhī
  • !我是三()班的学生,我叫洪敏之
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yóu
  • lái
  • gěi
  • men
  • dāng
  • xiǎo
  • dǎo
  • yóu
  •  
  • 。今天由我来给你们当小导游。
  • 阅读全文

   感恩母亲

   作文字数:660
   作者:gaoboyua…
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • qīn
  • “小学” 感恩母亲
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • qīn
  • gǎn
  • xiè
  • le
  • shēng
  • mìng
  •  感恩母亲感谢她赐予了我生命
  • gǎn
  • ēn
  • qīn
  • gǎn
  • xiè
  • duì
  • de
  • jiāo
  • gǎn
  • xiè
  • qīn
  • 感恩母亲感谢她对我的教育感谢母亲
  • 阅读全文

   20年后的母校

   作文字数:443
   作者:陈延恩
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • xiào
  •  年后的母校
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • hǎi
  • shěng
  • mén
  • yuán
  • xiàn
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • 青海省门源县第二小学三年级()
  • 阅读全文

   一封感恩信

   作文字数:1108
   作者:程雪蕾
  •  
  •  
  • fēng
  • gǎn
  • ēn
  • xìn
  •  一封感恩信
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  • 亲爱的妈妈:
  • 阅读全文

   我爱母校

   作文字数:590
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • ?
  • nián
  •  
  • “小学”  我们学校建于年,
  • zhì
  • jīn
  • yǒu
  • shí
  • nián
  • de
  • shǐ
  • le
  •  
  • 至今已有五十年的历史了。
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • shí
  • jiē
  •  
  • jiù
  • zài
  • lǎo
  •  我们学校在十字街,就在我姥
  • 阅读全文

   20年后的肇庆和母校

   作文字数:940
   作者:Ricky
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • zhào
  •       年后的肇
  • qìng
  • xiào
  • 庆和母校
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  •  
  • jīng
  • suì
  • le
  •  
  • zài
  • jiā
  •  年后,我已经岁了,在加拿大
  • 阅读全文

   学会感恩,乐于助人

   作文字数:526
   作者:陈奕冰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • gǎn
  • ēn
  • zhù
  • rén
  •  
  •  
  •   学会感恩乐于助人 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • shù
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  •  ——读《给予树》有感 
  •  
  •  
  • wén
  • shàng
  •  
  • men
  • xué
  • le
  • piān
  • wén
  •  语文课上,我们学习了一篇课文
  • 阅读全文

   感恩,从身边小事做起

   作文字数:529
   作者:陈相甫
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • cóng
  • shēn
  • biān
  • xiǎo
  • shì
  • zuò
  •  
  •   感恩,从身边小事做起 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • qīn
  • rén
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  •  ——读《感恩亲人》有感 
  • 阅读全文

   感恩的心

   作文字数:369
   作者:李世纪
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  • 小学作文  感恩的心 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  李世纪 
  •  
  •  
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • duì
  • de
  • ài
  • duō
  • le
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • shì
  •  奶奶对我的爱可多了,就像是
  • 阅读全文

   感恩妈妈

   作文字数:297
   作者:王艺轩
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  
  •   感恩妈妈 
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • xuān
  •  
  •  
  •  王艺轩 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zhǎng
  • zhe
  • gāo
  • gāo
  • de
  • liáng
  •  
  • hái
  •  我的妈妈长着高高的鼻梁,还
  • 阅读全文

   感恩母亲

   作文字数:443
   作者:王懿娴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • qīn
  •  
  •  
  •   感恩母亲 
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • xián
  •  
  •  
  •  王懿娴 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • yīn
  • wéi
  • wéi
  • cāo
  • suì
  •  我爱妈妈,因为妈妈为我操碎
  • 阅读全文

   感恩母亲

   作文字数:443
   作者:王懿娴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • qīn
  •  
  •  
  •   感恩母亲 
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • xián
  •  
  •  
  •  王懿娴 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • yīn
  • wéi
  • wéi
  • cāo
  • suì
  •  我爱妈妈,因为妈妈为我操碎
  • 阅读全文

   我懂得了感恩

   作文字数:409
   作者:肖茹丹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • chū
  • shēng
  • dào
  • xiàn
  • zài
  •  
  • yào
  • gǎn
  •   从我出生到现在,我要感
  • ēn
  • de
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  •  
  • 恩的有很多。
  •  
  •  
  • yào
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • shì
  • men
  • gěi
  • le
  • shēng
  •  我要感恩父母,是你们给了我生
  • 阅读全文

   母校50周年校庆

   作文字数:415
   作者:韩笑然
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • zhōu
  • nián
  • xiào
  • qìng
  •  
  •  
  •   母校周年校庆 
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  • bāo
  • tóu
  • shì
  • kūn
  • gāng
  • sān
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  内蒙古包头市昆区钢三小三年级
  • hán
  • xiào
  • rán
  •  
  •  
  • 韩笑然 
  • 阅读全文

   感恩是我们的本能

   作文字数:374
   作者:张辰龙
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • shì
  • men
  • de
  • běn
  • néng
  •  
  •  
  •   感恩是我们的本能 
  •  
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  •  
  •  
  •  张辰龙 
  •  
  •  
  • zài
  • shì
  • jiè
  • shàng
  •  
  • ài
  • shì
  • zuì
  • wěi
  • de
  •  
  • shì
  •  在世界上,母爱是最伟大的,是
  • 阅读全文

   感恩节里一份特殊的作业

   作文字数:369
   作者:胡新涛
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  • fèn
  • shū
  • de
  •  投稿  感恩节里一份特殊的
  • zuò
  •  
  •  
  • 作业 
  •  
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  •  胡新涛 
  • 阅读全文

   感恩的心

   作文字数:361
   作者:盖奕冰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  •   感恩的心 
  •  
  •  
  • gài
  • bīng
  •  
  •  
  •  盖奕冰 
  •  
  •  
  • fàng
  • jiǎ
  • shí
  • yǒu
  • rén
  • péi
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • gǎn
  • mào
  • shí
  • yǒu
  •  放假时有人陪你玩耍,感冒时有
  • 阅读全文

   感恩父母

   作文字数:263
   作者:杨梦璇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  
  • 站长:  感恩父母 
  •  
  •  
  • yáng
  • mèng
  • xuán
  •  
  •  
  •  杨梦璇 
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zhī
  • dào
  • yuè
  • shì
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  •  
  • jiù
  •  大家都知道月日是感恩节,那就
  • 阅读全文

   感恩妈妈

   作文字数:268
   作者:赵永超
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  
  •   感恩妈妈 
  •  
  •  
  • zhào
  • yǒng
  • chāo
  •  
  •  
  •  赵永超 
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • shì
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  •  
  • men
  • yīng
  • gāi
  • gǎn
  • ēn
  •  月日 是感恩节,我们应该感恩
  • 阅读全文

   感恩的心

   作文字数:300
   作者:谢方锐
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  •  投稿  感恩的心 
  •  
  •  
  • xiè
  • fāng
  • ruì
  •  
  •  
  •  谢方锐 
  •  
  •  
  • shí
  • yuè
  • èr
  • shí
  • liù
  • shì
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  •  
  • yīn
  • wéi
  •  十一月二十六日是感恩节,因为
  • 阅读全文

   感恩妈妈

   作文字数:287
   作者:杨靖宇
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  
  • “小学”  感恩妈妈 
  •  
  •  
  • yáng
  • jìng
  •  
  •  
  •  杨靖宇 
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • shì
  • nián
  • de
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  •  
  •  
  •  月日 是一年一度的感恩节。 
  • 阅读全文

   感恩父母

   小学生作文:感恩父母
   作文字数:827
   作者:飘蕊雪
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  • 亲爱的爸爸妈妈:
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  • men
  • shì
  • zuì
  •  你们好!在我心目中你们是我最
  • shú
  •  
  • zuì
  • qīn
  •  
  • zuì
  • ài
  • de
  • rén
  •  
  • 熟悉,最亲,最爱的人。
  • 阅读全文

   感恩父母

   小学生作文:感恩父母
   作文字数:581
   作者:未知
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  感恩父母
  •  
  • 
  •  
  •  
  • shì
  • gěi
  • le
  • shēng
  • mìng
  •  
  • shì
  • jiāo
  •  是父母给了我生命,是父母教我
  • 阅读全文

   我感恩书

   小学生作文:我感恩书
   作文字数:764
   作者:陈美池
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • shū
  •  
  •  
  •  
  • 我感恩书  
  •  
  • chén
  • měi
  • chí
  •  
  •  
  •  
  • 陈美池  
  • 阅读全文

   感恩石头

   小学生作文:感恩石头
   作文字数:539
   作者:邵煜函
  • gǎn
  • ēn
  • shí
  • ér
  •  
  •  
  • 感恩石子儿 
  •  
  • shào
  • hán
  •  
  •  
  • 邵煜函 
  •  
  • péng
  • yǒu
  •  
  • kàn
  • dào
  • zhè
  • dìng
  • huì
  • gǎn
  • dào
  • 朋友,看到这个题目你一定会感到
  • 阅读全文

   我感恩书

   小学生作文:我感恩书
   作文字数:825
   作者:王克皓
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • shū
  •  
  •  
  • 我感恩书 
  •  
  •  
  • wáng
  • hào
  •  
  •  
  •  王克皓 
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • shū
  •  
  • shì
  • yīn
  • wéi
  • shū
  • néng
  • gěi
  • duō
  • zhī
  • 我感恩书,是因为书能给我许多知
  • 阅读全文

   感恩我的老师

   小学生作文:感恩我的老师
   作文字数:713
   作者:张瑞悦
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • 感恩我的老师 
  •  
  • zhāng
  • ruì
  • yuè
  •  
  •  
  • 张瑞悦 
  •  
  • zài
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • duō
  • rén
  • dōu
  • bāng
  • zhù
  • guò
  • 在我的生活里,许多人都帮助过我
  • 阅读全文

   感恩母亲

   小学生作文:感恩母亲
   作文字数:563
   作者:赵睿
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • qīn
  •  
  •  
  •  感恩母亲 
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • yǒu
  •  
  • bàn
  •  “感恩的心,感谢有你,伴我一
  • shēng
  •  
  • ràng
  • yǒu
  • yǒng
  • zuò
  •  
  •  
  •  
  • tīng
  • de
  • 生,让我有勇气做我自己……”听的
  • 阅读全文