a 记一次劳动

作文字数:343
作者:高雨琪
 •  
 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • guò
 • le
 •  
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • zhǎng
 • mǎn
 • le
 •  暑假过去了,操场上长满了野
 • cǎo
 •  
 • zhǔ
 • rèn
 • xià
 • le
 • tóng
 • zhī
 •  
 • yào
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • de
 • 草,主任下了通知,要把操场上的野
 • cǎo
 • qīng
 • xià
 •  
 • 草清理一下。
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • gāng
 • fèn
 • wán
 • gōng
 •  
 • jiā
 • jiù
 • huān
 • lái
 •  老师刚分完工,大家就欢呼起来
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • dài
 • zhe
 • shǒu
 • tào
 • chōng
 • chū
 • jiāo
 • shì
 •  
 • lái
 • dào
 • ,每个人都戴着手套冲出教室,来到
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 •  
 • 操场上。
 •  
 •  
 • láo
 • dòng
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • gàn
 • huǒ
 • cháo
 •  劳动开始了,同学们干得热火朝
 • tiān
 •  
 • yǒu
 • de
 • zhe
 • xiǎo
 • dāo
 •  
 • yǒu
 • de
 • yòng
 • shǒu
 •  
 • 天。有的拿着小刀割,有的用手拔,
 • yǒu
 • de
 • zhe
 • sǎo
 • zhǒu
 • sǎo
 •  
 • hái
 • yǒu
 • de
 • yòng
 • tiě
 • chǎn
 •  
 •  
 • 有的拿着扫帚扫,还有的用铁铲……
 • zài
 • zhè
 • xiē
 • rén
 • zhōng
 •  
 • gàn
 • zuì
 • jìn
 • de
 • yào
 • shù
 • páng
 • 在这些人中,干得最起劲的要数庞博
 • le
 •  
 • kuì
 • shì
 • bān
 • zhǎng
 •  
 • gàn
 • shí
 • me
 • huó
 • dōu
 • zhēng
 • xiān
 • 了。她不愧是班长,干什么活都争先
 • kǒng
 • hòu
 •  
 • dào
 •  
 • jiù
 • qīng
 • bié
 • 恐后。她到哪里,哪里就清理得特别
 • gàn
 • jìng
 •  
 • qiáo
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • kuài
 • bié
 • shǒu
 • de
 • 干净。瞧!这里有一块特别棘手的地
 • fāng
 •  
 • shàng
 • miàn
 • zhǎng
 • zhe
 •  
 • bié
 • nán
 •  
 • shǎo
 • 方,上面长着蒺藜,特别难拔,不少
 • tóng
 • xué
 • dōu
 •  
 • jìng
 • ér
 • yuǎn
 • zhī
 •  
 • le
 •  
 • jiàn
 • le
 •  
 • 女同学都“敬而远之”了。她见了,
 • háo
 • yóu
 • zǒu
 • guò
 •  
 • shǐ
 • jìn
 •  
 • rán
 • 毫不犹豫地走过去,使劲地拔。突然
 •  
 • jiào
 • shēng
 •  
 • yuán
 • lái
 •  
 •  
 • de
 • shǒu
 • bèi
 • ,她大叫一声,原来, 她的手被蒺
 • de
 • le
 •  
 • xuè
 • xià
 • yǒng
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • 藜的刺刺破了,血一下子涌了出来。
 • lǎo
 • shī
 • zǒu
 • guò
 • lái
 •  
 • xīn
 • téng
 • shuō
 •  
 •  
 • huí
 • ba
 • 老师走过来,心疼地说:“你回去吧
 •  
 •  
 • páng
 • què
 • shuō
 •  
 •  
 • méi
 • shì
 •  
 • méi
 • shì
 •  
 •  
 • !”庞博却说:“没事,没事。”
 •  
 •  
 • zhè
 • cǎo
 • láo
 • dòng
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • wàng
 • zhe
 • zhěng
 • jié
 •  这次拔草劳动结束了,望着整洁
 • de
 • xiào
 • yuán
 •  
 • men
 • kāi
 • xīn
 • xiào
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 的校园,我们开心地笑了。  
   
  无注音版:
   
   
   暑假过去了,操场上长满了野草,主任下了通知,要把操场上的野草清理一下。
    老师刚分完工,大家就欢呼起来,每个人都戴着手套冲出教室,来到操场上。
    劳动开始了,同学们干得热火朝天。有的拿着小刀割,有的用手拔,有的拿着扫帚扫,还有的用铁铲……在这些人中,干得最起劲的要数庞博了。她不愧是班长,干什么活都争先恐后。她到哪里,哪里就清理得特别干净。瞧!这里有一块特别棘手的地方,上面长着蒺藜,特别难拔,不少女同学都“敬而远之”了。她见了,毫不犹豫地走过去,使劲地拔。突然,她大叫一声,原来, 她的手被蒺藜的刺刺破了,血一下子涌了出来。老师走过来,心疼地说:“你回去吧!”庞博却说:“没事,没事。”
    这次拔草劳动结束了,望着整洁的校园,我们开心地笑了。
    

   a 记一次劳动

   作文字数:343
   作者:高雨琪
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • guò
  • le
  •  
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • zhǎng
  • mǎn
  • le
  •  暑假过去了,操场上长满了野
  • cǎo
  •  
  • zhǔ
  • rèn
  • xià
  • le
  • tóng
  • zhī
  •  
  • yào
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • de
  • 草,主任下了通知,要把操场上的野
  • cǎo
  • qīng
  • xià
  •  
  • 草清理一下。
  • 阅读全文

   日记一则(起点)

   作文字数:592
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • 作文网作 文 网  日记一则
  • diǎn
  • 起点
  • 阅读全文

   日记一则(起点)

   作文字数:560
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • diǎn
  •   日记一则起点
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  •  
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  •  江苏省江都市 江都市七里中心
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • tāng
  • qiàn
  • qiàn
  • 小学三()班 汤茜茜
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:306
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   日记一则
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • téng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • fèn
  • xiào
  • sān
  •  山东省滕州市 实验小学分校三
  •  
  • ?
  • jiǔ
  •  
  •  
  • wáng
  • líng
  • (九) 王凌宇
  • 阅读全文

   暑假里的一次家务劳动

   作文字数:667
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • jiā
  • láo
  • dòng
  •   暑假里的一次家务劳动
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • yíng
  •  
  • xiào
  • wèi
  • yíng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山西省迎泽区 校尉营小学三年
  • bān
  •  
  • wáng
  • jié
  • 级一班 王洁
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:492
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 网 址   日记一则
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tóng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省达州市 通川区第一小学
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 三年级二班 杨琬尧
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:343
   作者:许诺茵
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xīng
  • xiǎo
  •  月日星期一小雨
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • le
  • piān
  • zuò
  • wén
  •  
  • zuò
  • zhě
  • zài
  •  今天,我读了一篇作文,作者在
  • wén
  • zhōng
  • zhè
  • yàng
  • xiě
  • dào
  •  
  • suī
  • rán
  • pín
  • kùn
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • 文中这样写到:我虽然贫困,但我有
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:256
   作者:许诺茵
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xīng
  • sān
  • qíng
  • “小学” 月日星期三晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kàn
  • le
  • běn
  • mǎi
  • huí
  • lái
  • de
  •  今天,我看了一本妈妈买回来的
  • zuò
  • wén
  • shū
  •  
  • zuò
  • wén
  • shū
  • de
  • nèi
  • róng
  • yòu
  • jīng
  • cǎi
  • yòu
  • fēng
  • 作文书。作文书的内容又精彩又丰富
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:249
   作者:许诺茵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xīng
  • sān
  • qíng
  •   月日星期三晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kàn
  • le
  • běn
  • mǎi
  • huí
  • lái
  • de
  •  今天,我看了一本妈妈买回来的
  • zuò
  • wén
  • shū
  •  
  • zuò
  • wén
  • shū
  • de
  • nèi
  • róng
  • yòu
  • jīng
  • cǎi
  • yòu
  • fēng
  • 作文书。作文书的内容又精彩又丰富
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:363
   作者:许诺茵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xīng
  •       月日星
  • xiǎo
  • 期一小雨
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • le
  • piān
  • zuò
  • wén
  •  
  • zuò
  • zhě
  • zài
  •  今天,我读了一篇作文,作者在
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:312
   作者:杨光
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • qíng
  •  
  • 出处  月日 星期六 晴 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • dào
  • shì
  • bīn
  • guǎn
  • cān
  •  今天上午,我和妈妈到市宾馆参
  • jiā
  • hūn
  •  
  • chī
  • wán
  • fàn
  •  
  • xiǎo
  • huǒ
  • 加一个婚礼。吃完饭,我和几个小伙
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:301
   作者:李芬放
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • xīng
  • 作文网作 文 网  月日 星
  •  
  • qíng
  •  
  • 期日 晴 
  •  
  •  
  • jiā
  • yǎng
  • le
  • zhī
  • xiǎo
  • guī
  •  
  • yīn
  • wéi
  •  我爷爷家养了一只小乌龟。因为
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:284
   作者:杨芷若
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •  月日 星期日 晴
  •  
  •  
  • liù
  • yuè
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • wèi
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  • piāo
  • zhe
  •  六月的早晨,蔚蓝的天空飘着几
  • duǒ
  • bái
  • yún
  •  
  • tài
  • yáng
  • gōng
  • gōng
  • chū
  • le
  • càn
  • làn
  • de
  • xiào
  • liǎn
  • 朵白云,太阳公公露出了灿烂的笑脸
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:262
   作者:丁一夫
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • yuè
  • hào
  • nián
  • sān
  • shí
  •  
  •   今天是月号大年三十,我和
  • chī
  • guò
  • zǎo
  • fàn
  • jiù
  • máng
  • zhe
  • tiē
  • duì
  • lián
  •  
  • tiē
  •  
  • 妈妈吃过早饭就忙着贴对联、贴《福
  •  
  •  
  • yòng
  • shuāng
  • miàn
  • jiāo
  • zhān
  • zài
  •  
  •  
  • de
  • 》字。妈妈用双面胶粘在《福》字的
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:533
   作者:郜叙博
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xué
  • xiào
  • háng
  • sàn
  • xué
  • diǎn
  • de
  •   今天是学校举行散学典礼的
  •  
  • huò
  • shì
  • shàng
  • jiù
  • yào
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • yuán
  • yīn
  • 日子,或许是马上就要放暑假的原因
  • ba
  •  
  • měi
  • tóng
  • xué
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • dōu
  • yáng
  • zhe
  • xiào
  • róng
  •  
  • 吧,每个同学的脸上都洋溢着笑容,
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:258
   作者:郜叙博
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • shàng
  •  
  • kàn
  • le
  • 记住了吗? 昨天上午,我看了
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • shì
  •  
  • zhì
  • jìng
  • sài
  • de
  • 一篇文章,题目是《一次智力竟赛的
  • shì
  •  
  •  
  • tóng
  • guò
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • zhī
  • dào
  • le
  •  
  • 启示》。通过这篇文章,我知道了:
  • 阅读全文

   日记一则--电视、爸爸、我

   作文字数:441
   作者:沈弋婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  •  
  • tiān
  •  
  • duō
  •   年月日 星期五 天气 多
  • yún
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōu
  •  
  • yòu
  • néng
  • kàn
  • dòng
  • huà
  • piàn
  • le
  •  今天是周末,我又能看动画片了
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:406
   作者:沈弋婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  •  
  • yīn
  •   年月日 星期六 天气 阴
  •  
  •  
  • dāng
  • le
  • huí
  •  
  •  
  •  我当了一回“妈妈”
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • shuō
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • yǒu
  • hǎo
  •  
  • jīng
  •  人们都说世上只有妈妈好。我经
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:335
   作者:陈梦雅
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • xīng
  • qíng
  •   年月日星期五晴
  •  
  •  
  • xīng
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • men
  • quán
  •  星期五放学回家的时候,我们全
  • jiā
  • zǒu
  • dào
  • huáng
  • qiáo
  • páng
  • biān
  •  
  • men
  • kàn
  • jiàn
  • zhī
  • 家走到黄河大桥旁边,我们看见一只
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:332
   作者:陈梦雅
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • xīng
  • tiān
  • qíng
  •  年月日星期天晴
  •  
  •  
  • xià
  •  
  •  
  • dào
  • xīn
  • huá
  • shū
  •  下午,我和妈妈、弟弟到新华书
  • diàn
  • chá
  • liào
  •  
  • men
  • jìn
  • xīn
  • huá
  • shū
  • diàn
  • de
  • mén
  • 店去查资料。我们一进新华书店的门
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:368
   作者:沈弋婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  •    年月日 星期六 天气
  •  
  • qíng
  • 晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • de
  • shēng
  •  
  • shāng
  •  今天是妈妈的生日,我和爸爸商
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:201
   作者:王程永康
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • cóng
  • qīng
  • dǎo
  • chū
  • chà
  • huí
  • lái
  • le
  •  今天,爸爸从青岛出差回来了
  •  
  • sòng
  • gěi
  • sān
  • piāo
  • liàng
  • de
  • bèi
  •  
  • ,送给我三个漂亮的贝壳。
  •  
  •  
  • zhōng
  • xiàng
  • shàn
  • yàng
  •  
  • yǒu
  • liù
  • jiān
  •  其中一个像扇子一样,有六个尖
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:236
   作者:吴思黎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • qíng
  •    月日 星期六 晴
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • yǒu
  •  今天,我放学回家,看见有一
  •  
  • biān
  • kāi
  • chē
  •  
  • biān
  • diàn
  • huà
  •  
  • yǎn
  • 个司机,一边开车,一边打电话,眼
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:280
   作者:王一博
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • diǎn
  • zhōng
  • 网 址  今天早上,我点钟
  • jiù
  • chuáng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhè
  • xiē
  • tiān
  • men
  • měi
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  • 就起床了,因为这些天我们每天早上
  • dōu
  • chū
  • pīng
  • pāng
  • qiú
  •  
  • yīn
  • de
  • zhè
  • me
  • zǎo
  •  
  • 都出去打乒乓球,因此起的这么早。
  • 阅读全文

   记一次有趣的昆虫展览

   作文字数:353
   作者:陈雨晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • qiū
  • de
  • tiān
  •  
  •   去年秋季的一天,我和妈妈
  • cān
  • guān
  • le
  • héng
  • shuǐ
  • shì
  • zhī
  • de
  • kūn
  • chóng
  • zhǎn
  • lǎn
  •  
  • 参观了衡水市组织的一次昆虫展览,
  • diǎn
  • zài
  • zhōng
  • huá
  • gōng
  • yuán
  •  
  • 地点在中华公园。
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:348
   作者:林晨
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • shù
  • xué
  •  
  • zhāng
  • lǎo
  • shī
  • ràng
  • men
  •  今天上数学课,张老师让我们
  • zuò
  •  
  • shù
  • xué
  • liàn
  •  
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • zuò
  •  
  • 做《数学练习册》。我心里想,做《
  • shù
  • xué
  • liàn
  •  
  • shí
  • zài
  • shì
  • tài
  • jiǎn
  • dān
  • le
  •  
  • jiù
  • 数学练习册》实在是太简单了,就拿
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:226
   作者:农宇
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • èr
  •  
  • qíng
  •  年月日 星期二 晴
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • rán
  • tóu
  • tòng
  • shāo
  •  
  •  昨天晚上,我突然头痛发烧,急
  • lèi
  • shuǐ
  • zhí
  • liú
  •  
  • zhè
  • shí
  •  
  • kàn
  • dào
  • zhe
  • 得泪水直流。这时,妈妈看到我低着
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:224
   作者:王皓月
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • zuò
  • le
  • mèng
  •  
  •   今天晚上我做了一个梦,
  • mèng
  • jiàn
  • huì
  • fēi
  • le
  •  
  • zhǎng
  • shàng
  • duì
  • chì
  • bǎng
  •  
  • 梦见我会飞了。我长上一对翅膀,我
  • zhe
  • tài
  • yáng
  • gōng
  • gōng
  • de
  • shǒu
  •  
  • wèn
  • tài
  • yáng
  • gōng
  • gōng
  •  
  •  
  • 拉着太阳公公的手,问太阳公公:“
  • 阅读全文

   记一次献爱心活动

   作文字数:350
   作者:冯昭钰
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 来 源   
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • bān
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • hěn
  • gāo
  • xìng
  •  
  •  那天,我班同学个个都很高兴。
  • yīn
  • wéi
  • xià
  • yǒu
  • ài
  • xīn
  • míng
  • xìn
  • piàn
  • mài
  • huó
  • dòng
  •  
  • 因为下午有爱心明信片义卖活动。
  • 阅读全文

   日记一则

   作文字数:233
   作者:徐康
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • fàng
  • xué
  •  
  • dài
  • huí
  • jiā
  •  
  • dào
  •  下午放学,妈妈带我回家。到
  • le
  • cūn
  • biān
  •  
  • xià
  • le
  • chē
  •  
  • liào
  • jīng
  • dòng
  • le
  • 了村边,我下了车子,不料惊动了路
  • biān
  • de
  • sān
  • zhī
  • é
  •  
  • men
  • xiàng
  • zhuī
  • guò
  • lái
  •  
  • 边的三只鹅。它们一起向我追过来,
  • 阅读全文