期末考试

作文字数:1030
作者:李安琪
 •  
 • lái
 •  
 • yuán
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • duàn
 • shí
 • jiān
 • 来 源   经过一段时间
 • de
 • guǐ
 • xùn
 • liàn
 •  
 • zhōng
 • yíng
 • lái
 • le
 • jǐn
 • zhāng
 • de
 • 的魔鬼训练,终于迎来了紧张的期末
 • kǎo
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • 考试。 
 •  
 •  
 • men
 • bān
 • zài
 • èr
 • ?
 •  
 • bān
 • de
 • jiāo
 • shì
 • kǎo
 • shì
 •  我们班在二()班的教室里考试
 •  
 • jìn
 • èr
 • ?
 •  
 • bān
 • jiāo
 • shì
 •  
 • zhǎn
 • xiàn
 • zài
 • yǎn
 • qián
 • jiù
 • 。一进二()班教室,展现在眼前就
 • shì
 • zhāng
 • zhāng
 • hēi
 • yǒu
 • yǒu
 • de
 • zhuō
 •  
 • men
 • bān
 • 是一张张黑黝黝的桌子,比起我们班
 • de
 • zhuō
 • xiǎo
 • duō
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 的桌子小多了。 
 •  
 •  
 •  
 • lín
 • zhèn
 • qiāng
 •  
 • liàng
 • guāng
 •  
 •  
 • wéi
 • le
 •  “临阵磨枪,不亮也光”。为了
 • ràng
 • tóng
 • xué
 • men
 • kǎo
 • gèng
 • hǎo
 •  
 • àn
 • zhào
 • lǎo
 • shī
 • de
 • fēn
 • 让同学们考得更好,我按照老师的吩
 •  
 • zhuā
 • jǐn
 • kǎo
 • qián
 • de
 • měi
 • fèn
 • měi
 • miǎo
 • shí
 • jiān
 •  
 • dài
 • lǐng
 • 咐,抓紧考前的每分每秒时间,带领
 • tóng
 • xué
 • men
 • lǎo
 • shī
 • gěi
 • men
 • de
 • duō
 • yīn
 •  
 • jìn
 • 同学们把老师发给我们的多音字、近
 •  
 • fǎn
 • cóng
 • tóu
 • dào
 • wěi
 • le
 • biàn
 •  
 •  
 • 义词、反义词从头到尾读了一遍。 
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • líng
 • líng
 •  
 •  
 • kǎo
 • shì
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • zhī
 • jiàn
 •  “叮铃铃”,考试开始了。只见
 • jiān
 • kǎo
 • lǎo
 • shī
 • shǒu
 • zhe
 • luò
 • juàn
 •  
 • mài
 • zhe
 • 监考老师手里拿着一摞卷子,迈着大
 • zǒu
 • jìn
 • le
 • jiāo
 • shì
 •  
 • zǒu
 • shàng
 • jiǎng
 • tái
 •  
 • yòng
 • yǎn
 • jīng
 • 步走进了教室。她走上讲台,用眼睛
 • jiāng
 • zhěng
 • jiāo
 • shì
 • sǎo
 • shì
 • le
 • biàn
 •  
 • suī
 • rán
 • shí
 • me
 • huà
 • 将整个教室扫视了一遍,虽然什么话
 • méi
 • shuō
 •  
 • cóng
 • yán
 • de
 • guāng
 • zhōng
 • men
 • 也没说,可从她那严厉的目光中我们
 • dōu
 • míng
 • bái
 •  
 • yào
 • xiǎng
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • yǎn
 • xià
 • zuò
 •  
 • 都明白:要想在老师眼皮底下作弊,
 • shì
 •  
 • tài
 • suì
 • tóu
 • shàng
 • dòng
 •  
 • zhǎo
 •  
 • 那是“太岁爷头上动土,自找死路”
 •  
 • jiāo
 • shì
 • dùn
 • shí
 • ān
 • jìng
 • de
 • lián
 • gēn
 • zhēn
 • diào
 • zài
 • shàng
 • 。教室里顿时安静的连根针掉在地上
 • dōu
 • néng
 • tīng
 • jiàn
 •  
 •  
 •  
 • 都能听见。 
 •  
 •  
 • juàn
 • dào
 • le
 • měi
 • wèi
 • tóng
 • xué
 • de
 • shǒu
 • zhōng
 •  
 •  卷子发到了每一位同学的手中。
 • dào
 • shì
 • juàn
 •  
 • liú
 • lǎn
 • le
 • biàn
 •  
 • shì
 • 我拿到试卷,粗粗地浏览了一遍,试
 • juàn
 • nán
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • àn
 • àn
 • qiè
 •  
 •  
 • zhè
 • 卷不难。我心中暗暗窃喜:哈哈,这
 • bǎi
 • fèn
 • kěn
 • ?
 • shì
 • de
 • náng
 • zhōng
 • zhī
 •  
 •  
 •  
 • 次一百分肯定是我的囊中之物! 
 •  
 •  
 • xiōng
 • yǒu
 • chéng
 • zhú
 •  
 • zhe
 • tóu
 •  
 •  我胸有成竹地拿起笔,低着头,
 • xùn
 • xiě
 • le
 • lái
 •  
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • chǔ
 • zhī
 • shí
 •  
 • 迅速写了起来。所有的基础知识题,
 • dōu
 • xiàng
 • biān
 • de
 • xiǎo
 • shí
 • yàng
 •  
 • huì
 • ér
 • gōng
 • 都像路边的小石子一样,不一会儿功
 •  
 • jiù
 • bèi
 • qīng
 • sǎo
 • gàn
 • jìng
 •  
 • zuò
 • wén
 • shì
 • biān
 • 夫,就被我一一清扫干净。作文是编
 • xiě
 • tóng
 • huà
 • shì
 •  
 • gèng
 • shì
 • de
 • shǒu
 • hǎo
 • 写一个童话故事,那更是我的拿手好
 •  
 • zài
 • huà
 • xià
 •  
 • gài
 • guò
 • le
 • shí
 • duō
 • fèn
 • zhōng
 • 戏,不在话下。大概过了五十多分钟
 •  
 • jiù
 • jiāng
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • quán
 • shùn
 • de
 • wán
 • ,我就将所有的题目全部顺利的答完
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 了。 
 •  
 •  
 • xiàng
 • zhōu
 • sǎo
 • shì
 • le
 • xià
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • yǒu
 •  我向四周扫视了一下。同学们有
 • de
 • jiàn
 • le
 • nán
 •  
 • yǎo
 • zhe
 • jiān
 •  
 • jǐn
 • suǒ
 • zhe
 • méi
 • 的遇见了难题,咬着笔尖,紧锁着眉
 • tóu
 •  
 • yǒu
 • de
 • hái
 • méi
 • wán
 •  
 • zài
 • fēi
 • kuài
 • xiě
 • zhe
 •  
 • 头;有的还没答完,在飞快地写着;
 • yǒu
 • de
 • kàn
 • yàng
 • kǎo
 • cuò
 •  
 • miàn
 • dài
 • xiào
 • róng
 •  
 • rèn
 • 有的看样子考得不错,面带笑容,认
 • zhēn
 • jiǎn
 • chá
 • zhe
 •  
 •  
 • kàn
 • dào
 • zhè
 •  
 • xiǎng
 •  
 • zhè
 • 真地检查着……看到这里,我想:这
 • me
 • duō
 • tóng
 • xué
 • zài
 • jiǎn
 • chá
 •  
 • kuài
 • diǎn
 • ér
 • jiǎn
 • chá
 • 么多同学在检查,我也得快点儿检查
 •  
 • yào
 • rán
 • kǎo
 • guò
 • men
 •  
 • guàn
 • jun1
 • de
 • bǎo
 • zuò
 • ,要不然考不过他们,冠军的宝座可
 • jiù
 • nán
 • bǎo
 • le
 • lou
 •  
 •  
 •  
 • 就难保了喽! 
 •  
 •  
 • juàn
 •  
 • zǎi
 • jiǎn
 • chá
 • le
 • lái
 •  我拿起卷子,仔细地检查了起来
 •  
 • qián
 • miàn
 • fèn
 • dōu
 • hěn
 • shùn
 •  
 • méi
 • xiàn
 • shí
 • 。前面几个部分都很顺利,没发现什
 • me
 • cuò
 •  
 • dāng
 • jiǎn
 • chá
 • dào
 • yuè
 • jiě
 •  
 • 么错。可当我检查到阅读理解题,其
 • zhōng
 • dào
 • ràng
 • xuǎn
 •  
 • qián
 •  
 • de
 •  
 • qián
 •  
 • de
 • zhèng
 • què
 • 中一道让选“潜入”的“潜”的正确
 • yīn
 • shí
 •  
 • yóu
 • le
 •  
 • shì
 • qián
 • ?
 • i
 •  
 •  
 • 读音题时,我犹豫了。是潜(á )
 • hái
 • shì
 • qián
 • ?
 • i
 •  
 •  
 • ne
 •  
 • liǎng
 • yīn
 • diào
 • zài
 • 入还是潜(ǎ )入呢?两个音调在
 • de
 • nǎo
 • jiāo
 • chū
 • xiàn
 •  
 • jīng
 • guò
 • zài
 • sān
 • kǎo
 • 我的脑子里交替出现。经过再三思考
 •  
 • jiāng
 • gōu
 • le
 • de
 • qián
 • ?
 • i
 •  
 •  
 • diào
 •  
 • ,我将钩了的潜(á )擦掉,把自
 • rèn
 • wéi
 • zhèng
 • què
 • de
 • qián
 • ?
 • i
 •  
 •  
 • gōu
 • shàng
 •  
 • jiē
 • xià
 • 己认为正确的潜(ǎ )钩上。接下
 • lái
 •  
 • kuài
 • jiāng
 • shèng
 • xià
 • de
 • jiǎn
 • chá
 • wán
 • 来,我快速将剩下的题目一一检查完
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • fǎng
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • xiān
 • hóng
 • de
 •  
 •  
 • 毕。这时,我仿佛看见了鲜红的“”
 • fèn
 • zhèng
 • zài
 • xiàng
 • wēi
 • xiào
 • xiàng
 • zhāo
 • shǒu
 •  
 •  
 •  
 • 分正在向我微笑向我招手! 
 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • líng
 • líng
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • zhōng
 • de
 • jǐn
 • zhāng
 • kǎo
 • shì
 •  “叮铃铃”,经过钟的紧张考试
 • zhōng
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • shōu
 • shū
 • bāo
 •  
 • hēng
 • zhe
 • xiǎo
 • 终于结束了。我收起书包,哼着小曲
 •  
 • bèng
 • sān
 • tiào
 • huí
 • dào
 • le
 • de
 • jiāo
 • shì
 •  
 • ,一蹦三跳地回到了自己的教室。胡
 • lǎo
 • shī
 • gěi
 • men
 • duì
 • le
 • dào
 • de
 • àn
 •  
 • yuán
 • lái
 • 老师给我们对了几道题的答案。原来
 • shì
 • qián
 • ?
 •  
 •  
 • ā
 •  
 • de
 • xīn
 •  
 • dōng
 •  
 • 是潜( )入啊!我的心“咚”地一
 • xià
 • chén
 • le
 • xià
 •  
 • xià
 • cóng
 • tiān
 • táng
 • diào
 • le
 • 下子沉了下去,一下子从天堂掉入了
 • wàn
 • zhàng
 • shēn
 • yuān
 •  
 • yǎn
 • qián
 • piàn
 • hēi
 •  
 • āi
 •  
 • bǎi
 • 万丈深渊,眼前一片漆黑。唉,一百
 • fèn
 • pào
 • tāng
 • le
 •  
 •  
 • 分泡汤了 
 •  
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • shū
 • dào
 • yòng
 • shí
 • fāng
 • hèn
 • shǎo
 •  
 • shì
 • fēi
 • jīng
 •  真是“书到用时方恨少,事非经
 • guò
 • zhī
 • nán
 •  
 • ā
 •  
 • jīng
 • guò
 • zhè
 • kǎo
 • shì
 •  
 • shēn
 • 过不知难”啊!经过这次考试,我深
 • shēn
 • míng
 • bái
 •  
 • xué
 •  
 • ?
 • yào
 • jiǎo
 • shí
 •  
 • 深地明白:学习,一定要脚踏实地,
 • lái
 • bàn
 • diǎn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 来不得半点马虎!  
 •  
 • lái
 •  
 • yuán
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 来 源   
   
  无注音版:
   
   来 源
   
   
   经过一段时间的魔鬼训练,终于迎来了紧张的期末考试。
   
    我们班在二()班的教室里考试。一进二()班教室,展现在眼前就是一张张黑黝黝的桌子,比起我们班的桌子小多了。
   
    “临阵磨枪,不亮也光”。为了让同学们考得更好,我按照老师的吩咐,抓紧考前的每分每秒时间,带领同学们把老师发给我们的多音字、近义词、反义词从头到尾读了一遍。
   
   
   “叮铃铃”,考试开始了。只见监考老师手里拿着一摞卷子,迈着大步走进了教室。她走上讲台,用眼睛将整个教室扫视了一遍,虽然什么话也没说,可从她那严厉的目光中我们都明白:要想在老师眼皮底下作弊,那是“太岁爷头上动土,自找死路”。教室里顿时安静的连根针掉在地上都能听见。
   
    卷子发到了每一位同学的手中。我拿到试卷,粗粗地浏览了一遍,试卷不难。我心中暗暗窃喜:哈哈,这次一百分肯定是我的囊中之物!
   
    我胸有成竹地拿起笔,低着头,迅速写了起来。所有的基础知识题,都像路边的小石子一样,不一会儿功夫,就被我一一清扫干净。作文是编写一个童话故事,那更是我的拿手好戏,不在话下。大概过了五十多分钟,我就将所有的题目全部顺利的答完了。
   
    我向四周扫视了一下。同学们有的遇见了难题,咬着笔尖,紧锁着眉头;有的还没答完,在飞快地写着;有的看样子考得不错,面带笑容,认真地检查着……看到这里,我想:这么多同学在检查,我也得快点儿检查,要不然考不过他们,冠军的宝座可就难保了喽!
   
    我拿起卷子,仔细地检查了起来。前面几个部分都很顺利,没发现什么错。可当我检查到阅读理解题,其中一道让选“潜入”的“潜”的正确读音题时,我犹豫了。是潜(á )入还是潜(ǎ )入呢?两个音调在我的脑子里交替出现。经过再三思考,我将钩了的潜(á )擦掉,把自己认为正确的潜(ǎ )钩上。接下来,我快速将剩下的题目一一检查完毕。这时,我仿佛看见了鲜红的“”分正在向我微笑向我招手!
   
    “叮铃铃”,经过钟的紧张考试终于结束了。我收起书包,哼着小曲,一蹦三跳地回到了自己的教室。胡老师给我们对了几道题的答案。原来是潜( )入啊!我的心“咚”地一下子沉了下去,一下子从天堂掉入了万丈深渊,眼前一片漆黑。唉,一百分泡汤了
   
    真是“书到用时方恨少,事非经过不知难”啊!经过这次考试,我深深地明白:学习,一定要脚踏实地,来不得半点马虎!
   
   
   来 源
   
    

   语文考试

   作文字数:473
   作者:未知
  •  
  • zhōng
  • xué
  • shēng
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • wén
  • kǎo
  • shì
  • 中学生作文  语文考试
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • gāo
  • shì
  •  
  • gāo
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  •  山东省高密市 高密市第二实验
  • 阅读全文

   语文考试

   作文字数:444
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wén
  • kǎo
  • shì
  •   语文考试
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • gāo
  • shì
  •  
  • gāo
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  •  山东省高密市 高密市第二实验
  • 阅读全文

   语文考试

   作文字数:452
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wén
  • kǎo
  • shì
  •    语文考试
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • gāo
  • shì
  •  
  • gāo
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  •  山东省高密市 高密市第二实验
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • nián
  •  
  • mèng
  • 小学二年级 綦梦迪
  • 阅读全文

   考试

   作文字数:569
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  •   考试
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • huì
  •  
  • xiàng
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  上海市徐汇区 向阳小学三()
  • bān
  •  
  • gāo
  • 班 高于思
  • 阅读全文

   考试

   作文字数:612
   作者:沈晖
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • shì
  • nán
  • wàng
  • de
  • tiān
  •  
  • zhè
  •  星期四,是我难忘的一天,这
  • tiān
  • shì
  • bān
  • de
  • wén
  • kǎo
  • shì
  •  
  • 天是我班的语文考试。
  •  
  •  
  • dài
  • zhe
  • xìn
  • xīn
  • zǒu
  • jìn
  • kǎo
  • chǎng
  •  
  • shì
  •  我带着信心走进考场。第一题是
  • 阅读全文

   一场特殊的考试

   作文字数:283
   作者:宿华栋
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • men
  • zhǔn
  • bèi
  • dān
  • yuán
  •  今天下午,我们准备第五单元
  • de
  • shì
  •  
  • 的测试。
  •  
  • juàn
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiàn
  • juàn
  • gòu
  • 发卷子的时候,老师发现卷子不够
  • 阅读全文

   考试后的感觉

   作文字数:259
   作者:黄一鸣
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • wéi
  • de
  •   考试结束了。我以为自己的
  • fèn
  • shù
  • hěn
  • gāo
  •  
  • xīn
  • měi
  • de
  •  
  • tiān
  • tiān
  • děng
  • dài
  • 分数很高,心里美滋滋的,天天等待
  • zhe
  • chéng
  • ?
  • zǎo
  • diǎn
  • gōng
  •  
  • 着成绩早点公布。
  • 阅读全文

   期中考试后

   作文字数:464
   作者:王卓然
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • gāo
  • xìng
  • de
  •   期中考试结束了,我高兴的
  • pǎo
  • huí
  • jiā
  •  
  • jìn
  • mén
  •  
  • biàn
  • zhe
  • wèn
  •  
  • 跑回家。一进门,爸爸便急着问我:
  •  
  • kǎo
  • hǎo
  • méi
  • yǒu
  •  
  •  
  • huí
  • shuō
  •  
  •  
  • zhī
  • dào
  • “考好没有?”我回答说:“不知道
  • 阅读全文

   即将来到的期中考试

   作文字数:443
   作者:澳宝
  •  
  •  
  • jiāng
  • lái
  • dào
  • de
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  •  即将来到的期中考试
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • xué
  • yòu
  • guò
  • le
  • bàn
  • de
  • shí
  • jiān
  • le
  •  
  • lǎo
  • shī
  • 这学期又过了一半的时间了,老师
  • 阅读全文

   考试

   作文字数:274
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • jiù
  • yào
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  •    一个学期就要结束了,
  • jīn
  • tiān
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • měi
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • zuò
  • hǎo
  • le
  • 今天期末考试了,每个同学都做好了
  • chōng
  • fèn
  • de
  • zhǔn
  • bèi
  •  
  • xiàng
  • guó
  •  
  • rén
  • mín
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 充分的准备,向祖国、人民、老师、
  • 阅读全文

   语文期中考试

   作文字数:397
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  •  
  • hěn
  • zǎo
  • jiù
  •   今天是期中考试,我很早就
  • lái
  • zuò
  • hǎo
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • de
  • zhǔn
  • bèi
  • gōng
  • zuò
  •  
  • chī
  • 起来做好期中考试的准备工作。我吃
  • wán
  • zǎo
  • diǎn
  •  
  • gāo
  • gāo
  • xìng
  • xìng
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •  
  • xué
  • xiào
  • 完早点,高高兴兴地来到学校,学校
  • 阅读全文

   考试感想

   作文字数:397
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • zhōng
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  •   考试终于结束了,昨天,
  • kǎo
  • shì
  • chéng
  • ?
  • xuān
  • le
  •  
  • kǎo
  • le
  • jiǔ
  • shí
  • fèn
  •  
  • 考试成绩宣布了,我考了九十八分,
  • zhè
  • chéng
  • ?
  • hái
  • suàn
  •  
  • zài
  • de
  • liào
  • zhī
  • zhōng
  • 这个成绩还算可以,在我的意料之中
  • 阅读全文

   期中考试后的反思

   作文字数:446
   作者:刘泽华
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • hòu
  • de
  • fǎn
  •   期中考试后的反思
  • jiā
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • 佳木斯市第十一小学 三年二班 
  • liú
  • huá
  • 刘泽华
  • 阅读全文

   期末考试了

   作文字数:346
   作者:包歆琦
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  •  
  • men
  • 网 址   前几天,我们期
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • zài
  • kǎo
  • shì
  • qián
  •  
  • men
  • zhuā
  • jǐn
  • zài
  • zhuā
  • 末考试了,在考试前,我们抓紧再抓
  • jǐn
  • de
  •  
  • fáng
  • wàn
  • huì
  •  
  • 紧的复习,以防万一不会。
  • 阅读全文

   期末考试

   作文字数:1030
   作者:李安琪
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • duàn
  • shí
  • jiān
  • 来 源   经过一段时间
  • de
  • guǐ
  • xùn
  • liàn
  •  
  • zhōng
  • yíng
  • lái
  • le
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • 的魔鬼训练,终于迎来了紧张的期末
  • kǎo
  • shì
  •  
  •  
  •  
  • 考试。 
  • 阅读全文

   考试后的风波

   作文字数:516
   作者:李传霈
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • hòu
  • de
  • fēng
  • ?
  •  
  •  
  • 出处   考试后的风波 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • zhe
  • měi
  • hǎo
  • kuài
  • de
  • tóng
  • nián
  •  
  •  每个人都有着美好快乐的童年,
  • yàng
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • shēng
  • huó
  • shì
  • cǎi
  • bīn
  • fēn
  • de
  • 我也一样,童年的生活是五彩缤纷的
  • 阅读全文

   期中考试有感

   作文字数:492
   作者:杨子秋
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  • 站长:  期中考试有感 
  • guāng
  • shān
  • xiàn
  • wán
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • yáng
  • qiū
  • 光山县第一完全小学三()班杨子秋
  •  
  •  
  •  
  • 阅读全文

   考试感想

   作文字数:424
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •        前几
  • tiān
  •  
  • men
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • wén
  •  
  • kǎo
  • shì
  • qián
  •  
  • 天,我们考试了,语文。考试前,我
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • le
  •  
  • zhuā
  • jǐn
  • shí
  • jiān
  •  
  • shēng
  • 紧张的不得了,抓紧时间复习,生怕
  • 阅读全文

   考试

   作文字数:415
   作者:陈星如
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •   考 试 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • yào
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • yǒu
  • diǎn
  •  今天,我们要考试了,我有点
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  •  
  •  
  • 紧张。 
  • 阅读全文

   钢琴考试

   作文字数:587
   作者:肖茵然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • qín
  • kǎo
  • shì
  •   钢琴考试
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • shì
  • gāng
  • qín
  • kǎo
  • de
  •  
  •  月日,是我钢琴考级的日子,我
  • xīn
  • liàn
  • le
  • bàn
  • nián
  •  
  • zài
  • zhè
  • tiān
  • jiù
  • yào
  • dào
  • 辛苦练习了半年,在这一天就要得到
  • 阅读全文

   期中考试后的感想

   作文字数:263
   作者:史天一
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • hòu
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •   期中考试后的感想
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • jīng
  • guò
  • màn
  • zhǎng
  • de
  • děng
  •  期中考试结束了,经过漫长的等
  • dài
  • hòu
  •  
  • chéng
  • ?
  • zhōng
  • gōng
  • le
  •  
  • 待后,成绩终于公布了。
  • 阅读全文

   考试以后

   作文字数:310
   作者:雷杭默
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hòu
  •   考 试 以 后
  •  
  •  
  • zhōng
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • léi
  • háng
  •  中山小学三()班 雷杭默
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • yīng
  • kǎo
  • shì
  • zhī
  • kǎo
  • le
  • fèn
  •  
  • quán
  •  昨天,我英语考试只考了分,全
  • 阅读全文

   考试前后

   作文字数:184
   作者:李挺
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • lǎo
  • shī
  • yuè
  • kǎo
  • shì
  • juàn
  •   今天下午老师把月考试卷发
  • xià
  • lái
  •  
  • shì
  • juàn
  • fàng
  • dào
  • shǒu
  • de
  • shǒu
  • shàng
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • 下来,试卷放到我手的手上的时候,
  • xiàn
  • kǎo
  • le
  • fèn
  •  
  • 我发现我自己考了分。
  • 阅读全文

   跆拳道升级考试了

   作文字数:382
   作者:何一唯
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • tái
  • quán
  • dào
  • bái
  • dài
  • shēng
  •    今天是我跆拳道白带升
  • huáng
  • dài
  • kǎo
  • shì
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • hěn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • zhí
  • xiǎng
  • 黄带考试的时候,我很紧张,一直想
  •  
  •  
  • yào
  • shì
  • kǎo
  • dào
  • huáng
  • dài
  • zěn
  • me
  • bàn
  • ā
  •  
  •  
  • :“要是我考不到黄带怎么办啊?”
  • 阅读全文

   期中考试以后

   作文字数:359
   作者:华俊鹏
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • hòu
  •  
  •  
  • 请记住:  期中考试后 
  •  
  •  
  • kǒu
  • jiē
  • dào
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • huá
  •  浦口街道中心小学三()班 华
  • jun4
  • péng
  •  
  •  
  • 俊鹏 
  • 阅读全文

   一场考试

   作文字数:415
   作者:王文嘉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chǎng
  •  
  • kǎo
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •    一 场 考 试 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shù
  • xué
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • jiāo
  • shì
  • de
  • fēn
  •  今天数学考试了,教室里的气氛
  • xià
  • jiù
  • jǐn
  • zhāng
  • lái
  • le
  •  
  • zài
  • shì
  • juàn
  • shàng
  •  
  • shā
  • 一下就紧张起来了。笔在试卷上“沙
  • 阅读全文

   语文考试以后

   作文字数:805
   作者:刘子晨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • men
  • jìn
  • háng
  • le
  • wén
  •   星期三,我们进行了语文
  • kǎo
  • shì
  •  
  • rèn
  • rèn
  • zhēn
  • zhēn
  • de
  • kàn
  •  
  • lǎo
  • 第一次考试,我认认真真的看题,老
  • lǎo
  • shí
  • shí
  • de
  • zuò
  •  
  • jiào
  • ?
  • zuò
  • hěn
  • 老实实的做题,觉得自己一定做得很
  • 阅读全文

   今天考试

   小学生作文:今天考试
   作文字数:362
   作者:施凌翔
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • jiē
  •  
  • men
  • bān
  • jìn
  • háng
  • 今天上午第一节课,我们班进行语
  • wén
  • kǎo
  • shì
  •  
  • kàn
  • xià
  • lái
  • de
  • shì
  • juàn
  •  
  • gòng
  • èr
  • 文考试。我一看发下来的试卷,共二
  • zhāng
  •  
  • dōu
  • tǐng
  • jiǎn
  • dān
  • de
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  • zhè
  • ?
  • néng
  • kǎo
  • 张,都挺简单的,心想这次一定能考
  • 阅读全文

   考试之后

   小学生作文:考试之后
   作文字数:811
   作者:王美苏
  •  
  • kǎo
  • shì
  • zhī
  • hòu
  • 考试之后
  •  
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • wáng
  • měi
  •  
  •  水南小学 王美苏 
  •  
  • 
  • 阅读全文

   难忘的“考试”

   小学生作文:难忘的“考试”
   作文字数:625
   作者:fa刘妞妞
  • nán
  • wàng
  • de
  •  
  • kǎo
  • shì
  •  
  • 难忘的“考试”
  •  
  • ān
  • sài
  • jīng
  • kāi
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  • 福安赛岐经济开发区中心小学四(
  •  
  • bān
  •  
  • liú
  • qíng
  • )班 刘宇晴
  • 阅读全文