宇宙游记

作文字数:1434
作者:谌辰
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhòu
 •  
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 •   宇 宙 游 记 
 • ān
 • shì
 • shī
 • fàn
 • shǔ
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • ?
 •  
 • bān
 •  
 •  
 • chén
 • 吉安市师范附属小学三()班 谌
 • chén
 •  
 •  
 • 辰 
 •  
 •  
 • shén
 • huà
 •  
 • chuán
 • shuō
 • zhōng
 • de
 • rén
 • zhēn
 • shén
 •  
 •  神话,传说中的人物真神奇!比
 • sūn
 • kōng
 •  
 • huì
 • shí
 • èr
 • biàn
 •  
 • guǒ
 • huì
 • 如孙悟空,他会七十二变。如果你会
 • biàn
 •  
 • xiǎng
 • biàn
 • chéng
 • shí
 • me
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 变,你想变成什么呢? 
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • sūn
 • kōng
 •  
 • huì
 • biàn
 • chéng
 • míng
 •  假如我是孙悟空,我会变成一名
 • háng
 • yuán
 •  
 • de
 • rèn
 • shì
 •  
 • xún
 • zhǎo
 • wài
 • wén
 • míng
 • 宇航员。我的任务是:寻找地外文明
 •  
 • xún
 • zhǎo
 • wài
 • xīng
 • rén
 •  
 • dài
 • zhe
 • tài
 • kōng
 • mào
 •  
 • chuān
 • zhe
 • ,寻找外星人。我戴着太空帽,穿着
 • tài
 • kōng
 •  
 • bèi
 • zhe
 • shēng
 • mìng
 • gòng
 • yīng
 •  
 • qiáo
 •  
 • duō
 • 太空服,背着生命供应器,瞧,我多
 • shén
 •  
 •  
 •  
 • 神气! 
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • le
 • zhòu
 • fēi
 • chuán
 •  
 • kāi
 •  第一天,我走进了宇宙飞船,开
 • shǐ
 • le
 • sān
 • tiān
 • de
 • tài
 • kōng
 • zhī
 •  
 • huǒ
 • jiàn
 • shēng
 • kōng
 • dào
 • le
 • 始了三天的太空之旅。火箭升空到了
 • sān
 • qiān
 • bǎi
 • wàn
 • de
 • gāo
 • kōng
 •  
 • yòng
 • hóng
 • wài
 • xiàn
 • wàng
 • 三千八百万米的高空。我用红外线望
 • yuǎn
 • jìng
 • kàn
 • dào
 • le
 • huì
 • xīng
 •  
 • jìng
 • shì
 • qiú
 • rén
 • 远镜看到了一颗彗星,它竟是地球人
 • dài
 • jiǔ
 • de
 • léi
 • huì
 • xīng
 •  
 • de
 • guāng
 • máng
 • hěn
 • qiáng
 • 期待已久的哈雷彗星!它的光芒很强
 •  
 • xiàng
 • zài
 • tài
 • yáng
 • xià
 • shǎn
 • yào
 • de
 • zuàn
 • shí
 •  
 • ,像一颗在太阳下闪耀的大钻石!宇
 • zhòu
 • fēi
 • chuán
 • tíng
 • zài
 • huǒ
 • xīng
 • qiú
 • zhōng
 • zhàn
 • shàng
 • gěi
 • shēng
 • 宙飞船停在火星地球中继站上补给生
 • huó
 • néng
 • yuán
 •  
 • xià
 • le
 • fēi
 • chuán
 •  
 • chéng
 • zhǎng
 • zhēng
 • hào
 • huǒ
 • jiàn
 • 活能源。我下了飞船,乘长征号火箭
 • tài
 • yáng
 • zuì
 • jìn
 • de
 • héng
 • xīng
 •  
 •  
 • tiān
 • láng
 • xīng
 • xún
 • zhǎo
 • 去离太阳最近的恒星——天狼星寻找
 • shēng
 • mìng
 •  
 • dào
 • le
 • tiān
 • láng
 • xīng
 • zhī
 • yòng
 • le
 • liǎng
 • fèn
 • sān
 • shí
 • miǎo
 • 生命。到了天狼星只用了两分三十秒
 •  
 • xià
 • huǒ
 • jiàn
 •  
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • tiān
 • láng
 • xīng
 • shàng
 • jìng
 • 。我一下火箭,呀!!!天狼星上竟
 • yǒu
 • zuò
 • zuò
 • gōng
 • chǎng
 •  
 • duī
 • duī
 • méi
 • kuàng
 •  
 • zhōng
 • zhàn
 • 有座座工厂,堆堆煤矿。我与中继站
 • de
 • tóng
 • shì
 • gāng
 • zǒu
 • chū
 • le
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • qián
 • miàn
 • zǒu
 • lái
 • 的同事刚走出了几步,只见前面走来
 • le
 • shēn
 • zhe
 • yín
 • fēng
 • de
 • rén
 • yíng
 • shàng
 • lái
 •  
 • 了几个身着银色风衣的人迎上来。他
 • men
 • zhe
 • shǒu
 • duì
 • men
 • shuō
 •  
 •  
 • huān
 • yíng
 • lái
 • dào
 • tiān
 • láng
 • 们握着手对我们说:“欢迎来到天狼
 • xīng
 • gōng
 • chǎng
 •  
 •  
 • lìng
 • jīng
 • de
 • shì
 •  
 • jìng
 • cāo
 • zhe
 • 星工厂”。令我惊讶的是,他竟操着
 • kǒu
 • liú
 • de
 • yīng
 •  
 • máng
 • jiào
 • yīng
 • fān
 • 一口流利的英语!我急忙叫英语翻译
 • men
 • jìn
 • háng
 • jiāo
 • liú
 •  
 • men
 • jìn
 • men
 • de
 • gōng
 • 与他们进行交流。我们一进他们的工
 • chǎng
 •  
 • yóu
 • chī
 • jīng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • gōng
 • chǎng
 • de
 • 厂,不由得大吃一惊,因为工厂的机
 • shè
 • bèi
 • shì
 • zhì
 • jīn
 • qiú
 • rén
 • ?
 • jiě
 • shì
 • de
 • xiān
 • jìn
 • 器设备是至今地球人无法解释的先进
 •  
 • cān
 • guān
 • wán
 • gōng
 • chǎng
 •  
 • men
 • gào
 • bié
 • le
 • tiān
 • láng
 • 机器!参观完工厂,我们告别了天狼
 • xīng
 • gōng
 • chǎng
 • chǎng
 • zhǎng
 •  
 • xīng
 • qiú
 • kǎo
 • chá
 •  
 •  
 •  
 • 星工厂厂长,去其他星球考察。 
 •  
 •  
 • èr
 • tiān
 •  
 • le
 • ?
 • zuò
 • xīng
 • tuán
 •  
 • zài
 •  第二天,我去了狮子座星团,在
 • míng
 • xīng
 • qiú
 • shàng
 • jiàng
 • luò
 • le
 •  
 • xīng
 • qiú
 • 一颗无名星球上降落了。那颗星球与
 • tiān
 • láng
 • xīng
 • yǒu
 • zhe
 • xiān
 • míng
 • duì
 •  
 • tiān
 • láng
 • xīng
 • shì
 • me
 • 天狼星有着鲜明对比。天狼星是那么
 • de
 • fán
 • róng
 • chāng
 • shèng
 •  
 • ér
 • zhè
 • xīng
 • qiú
 • shàng
 • huāng
 • rén
 • 的繁荣昌盛,而这颗星球上则荒无人
 • yān
 •  
 • jìng
 • shēng
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • piàn
 • piàn
 • shā
 •  
 • gàn
 • 烟,寂静无声。只有片片沙漠、干土
 •  
 • méi
 • yǒu
 • cǎo
 •  
 •  
 • niǎo
 •  
 • shòu
 •  
 • méi
 • yǒu
 • shuǐ
 •  
 • ,没有草、木、鸟、兽,没有水,一
 • diǎn
 • shēng
 • mìng
 • xiàng
 • méi
 • yǒu
 •  
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • shí
 •  
 • 点生命迹象也没有。就在这时,我突
 • rán
 • kàn
 • dào
 • dào
 • fēng
 • huà
 • qiáng
 • biān
 • yǒu
 • chē
 • huǒ
 • ?g
 • 然看到一道风化墙边有一个汽车火花
 • sāi
 • de
 • dōng
 •  
 • zǎi
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • shā
 • shàng
 • 塞似的东西,仔细一看,原来沙地上
 • dào
 • chù
 • shì
 • duō
 • gāo
 • chǎn
 •  
 • yán
 • jiū
 •  
 • yuán
 • 到处是许多高科技产物。一研究,原
 • lái
 • zhè
 • céng
 • jīng
 • shì
 • hěn
 • de
 • wén
 • míng
 • guó
 • 来这里曾经是一个很发达的文明古国
 •  
 • yīn
 • guò
 • wén
 • míng
 • ér
 • bèi
 • zāo
 • rǎn
 •  
 • men
 • shòu
 • dào
 • 。因过度文明而倍遭污染。他们受到
 • le
 • rán
 • yīng
 • yǒu
 • de
 • chéng
 •  
 • yīn
 • men
 • yào
 • fǎn
 • 了大自然应有的惩罚。因此我们要反
 •  
 • yuán
 • lái
 • de
 • qiú
 • dào
 • chù
 • shì
 • qīng
 • shān
 • shuǐ
 • 思自己:原来的地球到处是青山绿水
 •  
 • sēn
 • lín
 • miàn
 • shì
 • miàn
 • de
 • bǎi
 • fèn
 • zhī
 • shí
 • ,森林面积是陆地面积的百分之四十
 •  
 • ér
 • jīn
 • zhī
 • yǒu
 • bǎi
 • fèn
 • zhī
 • èr
 • shí
 • le
 •  
 • bìng
 • qiě
 • sēn
 • lín
 • ,而今只有百分之二十了。并且森林
 • miàn
 • zài
 • měi
 • fèn
 • zhōng
 • liù
 • gōng
 • qǐng
 • de
 • jiǎn
 • shǎo
 •  
 • 面积在以每分钟六公顷的速度减少!
 • men
 • xiān
 • cóng
 • zuàn
 • huǒ
 • dào
 • xiàn
 • zài
 • yǒu
 • bǎi
 • duō
 • 我们祖先从钻木取火到现在有一百多
 • wàn
 • nián
 •  
 • shí
 • hòu
 • rén
 • men
 • jīng
 • huì
 • kǎn
 • shù
 • zào
 • fáng
 •  
 • 万年。那时候人们已经会砍树造房,
 • shāo
 • chái
 •  
 • xià
 •  
 • àn
 • zhè
 • yàng
 • de
 • jìn
 • ?
 • 烧柴。预计一下,按这样的进度(其
 • shí
 • xiàn
 • zài
 • rén
 • men
 • kǎn
 • shù
 • yuè
 • kǎn
 • yuè
 • duō
 •  
 • wàn
 • nián
 • 时现在人们砍树已越砍越多)几万年
 • hòu
 •  
 • qiú
 • shàng
 • zhī
 • yǒu
 • dào
 • bǎi
 • gōng
 • qǐng
 • de
 • sēn
 • lín
 • 后,地球上只有不到一百公顷的森林
 • le
 •  
 • men
 • yòu
 • dào
 • le
 • xiān
 • zuò
 • xīng
 • tuán
 • xīn
 • de
 • 了!我们又到了仙女座星团核心的一
 • xīng
 • qiú
 • shàng
 •  
 • xīng
 • qiú
 • shàng
 • yǒu
 • shān
 •  
 • shuǐ
 •  
 • cǎo
 •  
 • 颗星球上,星球上有山、水、草、木
 •  
 • chóng
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 • duō
 • lèi
 • kǒng
 • lóng
 • de
 • shēng
 • 、虫、鱼,还有许多类似恐龙的生物
 •  
 • yǒu
 • nán
 • běi
 • liǎng
 •  
 • bīng
 • shān
 •  
 • bīng
 •  
 • zhà
 • ,也有南北两极、冰山、冰湖。乍一
 • kàn
 •  
 • yǒu
 • diǎn
 • xiàng
 • sān
 • wàn
 • nián
 • qián
 • de
 • qiú
 • ne
 •  
 •  
 • 看,有点像三亿万年前的地球呢! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • sān
 • tiān
 •  
 • lái
 • dào
 • sān
 • zhōng
 • zhàn
 •  
 •  第三天,我来到第三个中继站—
 •  
 • xīng
 • zhōng
 • zhàn
 • shàng
 • chōng
 • néng
 •  
 • yuán
 • néng
 •  
 • —土星中继站上补充核能、原子能、
 • zhōng
 • néng
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • lìng
 • zhòu
 •  
 • fēi
 • chuán
 • jìng
 • 中子能,准备去另一个宇宙。飞船径
 • zhí
 • fēi
 • xiàng
 • chóng
 • dòng
 •  
 • chóng
 • dòng
 • de
 • kǒu
 • shì
 • yōu
 • shēn
 •  
 • 直飞向虫洞,虫洞的入口是幽深、可
 • de
 • hēi
 • dòng
 •  
 • men
 • yòng
 • néng
 • liàng
 • zhuǎn
 • huàn
 • shù
 •  
 • 怕的黑洞。我们用能量转换技术,把
 • hēi
 • dòng
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • néng
 • liàng
 • guāng
 • shǐ
 • fēi
 • chuán
 • gèng
 • yǒu
 • dòng
 • 黑洞里所有的能量吸光使飞船更有动
 •  
 • chóng
 • dòng
 • hěn
 • shēn
 •  
 • yào
 • sān
 • nián
 • cái
 • néng
 • tóng
 • guò
 •  
 • 力。虫洞很深,要三年才能通过,我
 • yòng
 • hēi
 • dòng
 • néng
 • liàng
 • le
 • duō
 • shí
 • jiān
 •  
 • shǐ
 • sān
 • nián
 • 用黑洞能量吸纳了许多时间,使三年
 • biàn
 • chéng
 • le
 • sān
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • sān
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 •  
 • shùn
 • chū
 • 变成了三个小时。三小时后,顺利出
 • le
 • chóng
 • dòng
 •  
 • cóng
 • chóng
 • dòng
 • de
 • chū
 • kǒu
 •  
 •  
 • bái
 • dòng
 •  
 • 了虫洞,我从虫洞的出口——白洞“
 • dàn
 •  
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • wa
 •  
 • zhè
 • wán
 • quán
 • men
 • de
 • 弹”了出来。哇!这完全与我们的宇
 • zhòu
 • jié
 • rán
 • tóng
 •  
 • xīng
 • qiú
 • xiàng
 • cǎo
 • de
 • cǎo
 • yàng
 • 宙截然不同!星球像草地里的草一样
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • jiù
 • huì
 • zhuàng
 • shàng
 • xīng
 • qiú
 •  
 • zhèng
 • 密,一不小心就会撞上哪颗星球。正
 • yīn
 • wéi
 • zhè
 • yàng
 •  
 • suǒ
 • zài
 • liǎng
 • xīng
 • qiú
 • zhī
 • jiān
 • jià
 • 因为这样,所以在两颗星球之间架几
 • zuò
 • guǎn
 • dào
 • jiù
 • lìng
 • xīng
 • qiú
 • háng
 • le
 •  
 • 座管道就可以去另一个星球旅行了,
 • zhēn
 • yǒu
 •  
 • shì
 •  
 • gāng
 • guò
 • le
 •  
 • cǎo
 • píng
 •  
 • yòu
 • lái
 • 真有趣!可是,刚过了“草坪”又来
 • dào
 • le
 •  
 • huāng
 • yuán
 •  
 • le
 •  
 • měi
 • wàn
 • zhào
 • nián
 • dōu
 • 到了“荒原”了。每隔几亿万兆年都
 • huì
 • yǒu
 • xīng
 • qiú
 •  
 •  
 • cǎo
 • píng
 •  
 • zhēn
 • shì
 • 不会有星球!比起“草坪”真是一个
 • tiān
 • shàng
 •  
 • xià
 •  
 • guǒ
 •  
 • cǎo
 • píng
 •  
 • 天上,一个地下!如果把“草坪”里
 • de
 • xīng
 • qiú
 • zhuǎn
 • xiē
 • dào
 •  
 • huāng
 • yuán
 •  
 • jiù
 • hǎo
 • le
 • 的星球转移一些到“荒原”里就好了
 •  
 • sān
 • tiān
 • shí
 • jiān
 • guò
 • zhēn
 • kuài
 •  
 • zhēn
 • shě
 • zhè
 • 。三天时间过得真快!我真舍不得这
 • měi
 •  
 • shén
 • de
 • zhòu
 • shì
 • jiè
 • ā
 •  
 • shì
 • biàn
 • de
 • 美丽、神秘的宇宙世界啊!可是变的
 • xiàn
 • mǎn
 •  
 • cóng
 • mìng
 • lìng
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • 期限已满,我必须服从命令呀! 
 •  
 •  
 • zhòu
 • de
 • ào
 • yào
 • èr
 • shí
 • shì
 • xīn
 •  宇宙的奥秘需要二十一世纪新一
 • dài
 • tàn
 • suǒ
 •  
 • wàng
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • èr
 • shí
 • shì
 • 代去探索。希望有一天,二十一世纪
 • de
 • qīng
 • shǎo
 • nián
 • huì
 • xiàng
 • yàng
 • áo
 • yóu
 • tài
 • kōng
 •  
 • bìng
 • 的青少年会像我一样遨游太空,并发
 • xiàn
 • gèng
 • duō
 • de
 • shén
 • zhī
 • chù
 •  
 •  
 •  
 • 现更多的神奇之处! 
 •  
 •  
 • zhù
 •  
 • chóng
 • dòng
 •  
 • shì
 • lìng
 • wài
 • zhòu
 • de
 • kǒu
 •  
 •  注:虫洞:是另外宇宙的入口。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • bái
 • dòng
 •  
 • zhī
 • chū
 •  
 • cóng
 •  白洞:只把物体吐出,从不吸入
 • rèn
 • dōng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 任何东西。   
   
  无注音版:
   
   
    宇 宙 游 记
   吉安市师范附属小学三()班
   谌辰
   
    神话,传说中的人物真神奇!比如孙悟空,他会七十二变。如果你会变,你想变成什么呢?
   
    假如我是孙悟空,我会变成一名宇航员。我的任务是:寻找地外文明,寻找外星人。我戴着太空帽,穿着太空服,背着生命供应器,瞧,我多神气!
   
    第一天,我走进了宇宙飞船,开始了三天的太空之旅。火箭升空到了三千八百万米的高空。我用红外线望远镜看到了一颗彗星,它竟是地球人期待已久的哈雷彗星!它的光芒很强,像一颗在太阳下闪耀的大钻石!宇宙飞船停在火星地球中继站上补给生活能源。我下了飞船,乘长征号火箭去离太阳最近的恒星——天狼星寻找生命。到了天狼星只用了两分三十秒。我一下火箭,呀!!!天狼星上竟有座座工厂,堆堆煤矿。我与中继站的同事刚走出了几步,只见前面走来了几个身着银色风衣的人迎上来。他们握着手对我们说:“欢迎来到天狼星工厂”。令我惊讶的是,他竟操着一口流利的英语!我急忙叫英语翻译与他们进行交流。我们一进他们的工厂,不由得大吃一惊,因为工厂的机器设备是至今地球人无法解释的先进机器!参观完工厂,我们告别了天狼星工厂厂长,去其他星球考察。
   
    第二天,我去了狮子座星团,在一颗无名星球上降落了。那颗星球与天狼星有着鲜明对比。天狼星是那么的繁荣昌盛,而这颗星球上则荒无人烟,寂静无声。只有片片沙漠、干土,没有草、木、鸟、兽,没有水,一点生命迹象也没有。就在这时,我突然看到一道风化墙边有一个汽车火花塞似的东西,仔细一看,原来沙地上到处是许多高科技产物。一研究,原来这里曾经是一个很发达的文明古国。因过度文明而倍遭污染。他们受到了大自然应有的惩罚。因此我们要反思自己:原来的地球到处是青山绿水,森林面积是陆地面积的百分之四十,而今只有百分之二十了。并且森林面积在以每分钟六公顷的速度减少!我们祖先从钻木取火到现在有一百多万年。那时候人们已经会砍树造房,烧柴。预计一下,按这样的进度(其时现在人们砍树已越砍越多)几万年后,地球上只有不到一百公顷的森林了!我们又到了仙女座星团核心的一颗星球上,星球上有山、水、草、木、虫、鱼,还有许多类似恐龙的生物,也有南北两极、冰山、冰湖。乍一看,有点像三亿万年前的地球呢!
   
   
   第三天,我来到第三个中继站——土星中继站上补充核能、原子能、中子能,准备去另一个宇宙。飞船径直飞向虫洞,虫洞的入口是幽深、可怕的黑洞。我们用能量转换技术,把黑洞里所有的能量吸光使飞船更有动力。虫洞很深,要三年才能通过,我用黑洞能量吸纳了许多时间,使三年变成了三个小时。三小时后,顺利出了虫洞,我从虫洞的出口——白洞“弹”了出来。哇!这完全与我们的宇宙截然不同!星球像草地里的草一样密,一不小心就会撞上哪颗星球。正因为这样,所以在两颗星球之间架几座管道就可以去另一个星球旅行了,真有趣!可是,刚过了“草坪”又来到了“荒原”了。每隔几亿万兆年都不会有星球!比起“草坪”真是一个天上,一个地下!如果把“草坪”里的星球转移一些到“荒原”里就好了。三天时间过得真快!我真舍不得这美丽、神秘的宇宙世界啊!可是变的期限已满,我必须服从命令呀!
   
    宇宙的奥秘需要二十一世纪新一代去探索。希望有一天,二十一世纪的青少年会像我一样遨游太空,并发现更多的神奇之处!
   
    注:虫洞:是另外宇宙的入口。
   
   
   白洞:只把物体吐出,从不吸入任何东西。
   
    

   九寨沟游记

   作文字数:721
   作者:未知
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǔ
  • zhài
  • gōu
  • yóu
  • 来 源   九寨沟游记
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • zhī
  • chūn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京知春里小学三年级
  • 阅读全文

   香山游记

   作文字数:667
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  • lái
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiāng
  • shān
  • yóu
  • 文 章来源   香山游记
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • shí
  • yóu
  • xiǎo
  • sān
  • ?
  •  
  •  北京市海淀区 石油附小三()
  • 阅读全文

   九寨沟游记

   作文字数:707
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǔ
  • zhài
  • gōu
  • yóu
  • 记住了吗?  九寨沟游记
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • zhī
  • chūn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京知春里小学三年级
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • lìng
  • fēi
  • 二班 王令菲
  • 阅读全文

   香山游记

   作文字数:653
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  • lái
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiāng
  • shān
  • yóu
  • 文 章来源   香山游记
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • shí
  • yóu
  • xiǎo
  • sān
  • ?
  •  
  •  北京市海淀区 石油附小三()
  •  
  • wèi
  • hǎo
  • 魏吴好
  • 阅读全文

   小梅沙游记

   作文字数:345
   作者:李钊鹏
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • le
  • xiǎo
  • méi
  • shā
  •  
  • yǒu
  •   走进了小梅沙,那里有许
  • duō
  • rén
  • zài
  • yóu
  • yǒng
  •  
  • càn
  • làn
  • de
  • tài
  • yáng
  • zhào
  • zhe
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 多人在游泳。灿烂的太阳照着金灿灿
  • de
  • shā
  • tān
  •  
  • de
  • hǎi
  • shuǐ
  •  
  • dāng
  • pǎo
  • jìn
  • hǎi
  • de
  • 的沙滩、碧绿的海水。当跑进大海的
  • 阅读全文

   西岭雪山游记

   作文字数:1159
   作者:张瀚文
  •  
  •  
  •  
  • lǐng
  • xuě
  • shān
  • shì
  • chéng
  • dōu
  • miàn
  • zhe
  • míng
  •  西岭雪山是成都西面一个著名
  • de
  • yóu
  • shèng
  •  
  • yǒu
  • de
  • tiān
  • rán
  • huá
  • xuě
  • 的旅游胜地,那里有巨大的天然滑雪
  • chǎng
  •  
  • tīng
  • shuō
  • shǐ
  • zài
  • xià
  • tiān
  •  
  • shān
  • dǐng
  • shàng
  • shì
  • bái
  • 场。听说即使在夏天,山顶上也是白
  • 阅读全文

   汉阳陵游记

   作文字数:768
   作者:吴梅
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • líng
  • shì
  • hàn
  • jǐng
  • liú
  • de
  • qǐn
  • líng
  •  
  • yuè
  •  阳陵是汉景帝刘启的寝陵,月
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • men
  • lái
  • dào
  • hàn
  • yáng
  • líng
  •  
  • 日早上,我们来到汉阳陵。
  •  
  •  
  • guān
  • shǎng
  • yuè
  •  观赏月季
  • 阅读全文

   《西游记》读后感

   作文字数:393
   作者:牛祺祯
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  •  
  • 作文网作 文 网 寒假期间,
  • tiān
  • tiān
  • dōu
  • kàn
  •  
  • yóu
  •  
  •  
  • zǒng
  • shì
  • kàn
  • 我几乎天天都看《西游记》,总是看
  • fán
  •  
  • kàn
  • gòu
  •  
  • cóng
  • zhōng
  • shòu
  • dào
  • le
  • hěn
  • de
  • jiāo
  • 不烦、看不够,从中受到了很大的教
  • 阅读全文

   新西游记

   作文字数:669
   作者:解静仪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • táng
  • sēng
  • fèng
  • huáng
  • zhī
  • mìng
  •  
  • zài
  •   一天,唐僧奉皇帝之命,再
  • dào
  • tiān
  • jīng
  •  
  • 次到西天去取经。
  •  
  •  
  • táng
  • sēng
  • xiǎng
  •  
  • shùn
  • biàn
  • kàn
  • kàn
  • de
  • men
  •  唐僧想:顺便去看看我的徒弟们
  • 阅读全文

   蓝猫遇到了宇宙飞船

   作文字数:608
   作者:王思源
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • lán
  • ?
  • de
  • xiǎo
  • “小学” 一天,蓝猫和他的小
  • huǒ
  • bàn
  • táo
  • tián
  • niū
  • zài
  • cǎo
  • píng
  • shàng
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • dào
  • 伙伴淘气和甜妞在草坪上玩耍,遇到
  • le
  • xiàng
  • chuán
  • de
  • xīn
  • xiān
  • wán
  • ér
  •  
  • jiù
  • qiǎng
  • zhe
  • 了一个像船似的新鲜玩意儿,就抢着
  • 阅读全文

   泰宁游记

   作文字数:873
   作者:吴加勉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • níng
  • yóu
  •   泰宁游记
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ?
  •  
  • yóu
  • jīn
  • (一)游大金湖
  • 阅读全文

   渤公岛游记

   作文字数:547
   作者:朱子尧
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • gōng
  •  
  • dǎo
  •  
  • yóu
  •  
  • 记住了吗? 渤 公 岛 游 记
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • zhū
  • yáo
  • 三()班 朱子尧
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • tóng
  • shì
  • gōng
  •  今天,妈妈和同事一起去渤公
  • 阅读全文

   青格达湖游记

   作文字数:313
   作者:LISI
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  • qīng
  •    我和爸爸妈妈去了青格
  •  
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  • wán
  •  
  • qīng
  • shàng
  • yǒu
  • 达湖,那里非常好玩。青格达湖上有
  • lǎo
  • gōng
  • zhǔ
  • chuán
  •  
  • páng
  • yǒu
  • shā
  • tān
  •  
  • shā
  • tān
  • shàng
  • yǒu
  • 古老公主船,湖旁有沙滩,沙滩上有
  • 阅读全文

   国庆游记

   作文字数:593
   作者:洪欣奕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • yóu
  •  
  •  
  •    国庆游记 
  •  
  • xiāng
  • chéng
  • shí
  • xiǎo
  • sān
  • xiāo
  • yáng
  •  
  •  
  • 芗城实小三肖洋 
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • wēi
  • fēng
  •  
  • 今天,晴空万里,微风习习。我和
  • 阅读全文

   雾灵山游记

   作文字数:339
   作者:唐睿轩
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • liù
  • dài
  • líng
  •  今年六一爸爸妈妈带我去雾灵
  • shān
  • yóu
  • wán
  •  
  • 山游玩。
  • 阅读全文

   猴哥--读《西游记》的故事

   作文字数:1072
   作者:凡雨骐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hóu
  •  
  •  
  •   猴哥 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yóu
  •  
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  ——读《西游记》的故事 
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • fán
  •  
  •  
  •  三()班 凡雨骐 
  • 阅读全文

   《西游记》读后感

   作文字数:384
   作者:刘汝琪
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yóu
  •  
  • hòu
  • 记住了吗?  《西游记》读后
  • gǎn
  •  
  •  
  • 感 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  •  
  •  
  •  刘汝琪 
  • 阅读全文

   青岛游记

   作文字数:1764
   作者:张钰宁
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • dǎo
  • yóu
  •  
  •  
  •   青岛游记 
  • zhāng
  • diàn
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • 张店区和平小学 三年级五班 
  • zhāng
  • níng
  •  
  •  
  • 张钰宁 
  • 阅读全文

   济南游记

   作文字数:1687
   作者:张钰宁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • yóu
  •  
  •  
  •    济南游记 
  •  
  • zhāng
  • diàn
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • 张店区和平小学 三年级五班 
  •  
  • zhāng
  • níng
  •  
  •  
  • 张钰宁 
  • 阅读全文

   大海游记

   作文字数:372
   作者:王辰昊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hǎi
  • yóu
  •  
  •  
  •   大海游记 
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • chén
  • hào
  •  
  •  
  •  王辰昊 
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  
  • wēi
  •  暑假里,我与爸爸、妈妈去威
  • 阅读全文

   万象山公园游记

   作文字数:427
   作者:XLNZ01 …
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • jiù
  •  今天,阳光明媚,晴空万里,就
  • zài
  • zhè
  • měi
  • hǎo
  • de
  •  
  • xīn
  • niàn
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 在这个美好的日子里,新理念的老师
  • 阅读全文

   凤凰山游记

   作文字数:475
   作者:向杓
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • 记住了吗? 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • fàng
  • le
  • jiǎ
  •  
  • quán
  • jiā
  • jué
  • ?
  • dào
  • ēn
  • shī
  •  我们放了假,全家决定到恩施
  • wán
  •  
  • 玩。
  • 阅读全文

   看《西游记》

   作文字数:327
   作者:谢泽群
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zài
  • zhè
  • jiāng
  • 网 址   今天,我在浙江
  • wèi
  • shì
  • shàng
  • kàn
  • le
  • fēi
  • cháng
  • jīng
  • cǎi
  • de
  • diàn
  • shì
  •  
  • 卫视上看了一部非常精彩的电视剧:
  •  
  • yóu
  •  
  •  
  • 《西游记》。
  • 阅读全文

   《明希豪森奇游记》读后感

   作文字数:693
   作者:张谱
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •        昨天
  •  
  • cóng
  • shū
  • guǎn
  • jiè
  • le
  • běn
  •  
  • shì
  • jiè
  • tóng
  • huà
  • ,妈妈从图书馆借了一本《世界童话
  • míng
  • zhe
  • shì
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • shì
  • shì
  •  
  • míng
  • 名著故事》。我最喜欢的故事是《明
  • 阅读全文

   宇宙游记

   作文字数:1434
   作者:谌辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhòu
  •  
  • yóu
  •  
  •  
  •  
  •   宇 宙 游 记 
  • ān
  • shì
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • chén
  • 吉安市师范附属小学三()班 谌
  • chén
  •  
  •  
  • 辰 
  • 阅读全文

   我最喜欢的书——《西游记》

   作文字数:355
   作者:张纯
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • shū
  • 来 源   我最喜欢的书
  •  
  •  
  •  
  • yóu
  •  
  •  
  •  
  • ——《西游记》 
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • dào
  •  
  • zài
  • kàn
  • guò
  • de
  • shū
  • zhōng
  •  
  •  我从小到大,在看过的书中,我
  • 阅读全文

   国庆见闻——杏花游记

   作文字数:368
   作者:陈盛宇
  •  
  • zhèng
  • bǎn
  • wǎng
  • zhàn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • 正版网站   年月日我和爸
  •  
  • lái
  • dào
  • xìng
  • ?g
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • 爸、妈妈来到杏花公园玩。
  •  
  •  
  • dào
  • le
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • shì
  • gōng
  •  到了那里,首先映入眼帘的是公
  • 阅读全文

   老虎滩游记

   作文字数:385
   作者:张翰凝
  •  
  • zhàn
  •  
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • tān
  • yóu
  • 站 长 :  老虎滩游记
  •  
  •  
  • chū
  • èr
  •  
  • men
  • yīng
  • zhe
  • xīn
  • nián
  • de
  • fēn
  •  
  •  初二,我们应着新年的气氛。去
  • le
  • lǎo
  • tān
  • zuò
  • zhe
  • qīng
  • guǐ
  • zhōng
  • dào
  • le
  •  
  • ài
  • de
  • 了老虎滩坐着轻轨终于到了,可爱的
  • 阅读全文

   宇宙飞航机器人

   作文字数:236
   作者:王涛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎng
  • míng
  • zhòu
  • fēi
  • háng
  •    我想发明宇宙飞航机器
  • rén
  •  
  • shì
  • yòng
  • tiě
  •  
  • chún
  • jīn
  •  
  • xīn
  • piàn
  • zuò
  • chéng
  • de
  •  
  • 人。它是用铁、纯金、芯片做成的。
  •  
  •  
  • de
  • tóu
  • de
  •  
  • ěr
  • duǒ
  • xiàng
  • liǎng
  •  它的头大大的。耳朵像两个盒子
  • 阅读全文

   宇宙飞航机器人

   作文字数:236
   作者:王涛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎng
  • míng
  • zhòu
  • fēi
  • háng
  •    我想发明宇宙飞航机器
  • rén
  •  
  • shì
  • yòng
  • tiě
  •  
  • chún
  • jīn
  •  
  • xīn
  • piàn
  • zuò
  • chéng
  • de
  •  
  • 人。它是用铁、纯金、芯片做成的。
  •  
  •  
  • de
  • tóu
  • de
  •  
  • ěr
  • duǒ
  • xiàng
  • liǎng
  •  它的头大大的。耳朵像两个盒子
  • 阅读全文